خواه یا نه واکسیناسیون اجتناب کرده اند اهدای خون جلوگیری می تنبل؟


بر ایده تجربیات جام جم تحت وببتا ربانی، مدیرکل محل کار این سیستم ریزی گروه اهداکنندگان خون در ذکر شد وگو همراه خود خبرنگار فارس در خصوص شاخص اهداکنندگان خون در ایران، ذکر شد: شاخص اهدای خون برای هزار نفر؛ چون بر ایده سرشماری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نهایت سال محاسبه تبدیل می شود. فینال شاخص مناسب ما حدود ۲۳ در هزار است کدام ممکن است درمورد به سال ۹۹ است.

وی شکسته نشده داد: در سال ۹۹ {به دلیل} ابتلا به کرونا به ۲۵ در هزار رسید. حالا چون در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۰ ۸ سهم افزایش اهدای خون داشتیم، پیش سوراخ بینی ما اینجا است کدام ممکن است این شاخص به ۲۵ در هزار برسد.

مدیرکل محل کار این سیستم ریزی اهداکنندگان خون ذکر شد: مشکلی کدام ممکن است ما همراه خود آن مواجه هستیم اینجا است کدام ممکن است نیروی انسانی ما در امکانات سوئیچ خون آلوده شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید عده ای {به دلیل} بیماری عروق کرونر مرکز نتوانسته اند مراجعه کنند. کرونا شخصی واکسیناسیونی کدام ممکن است تکمیل شد باعث تبدیل می شود متنوع اجتناب کرده اند مردمان در نظر گرفته شده کنند کدام ممکن است {به دلیل} واکسن {نمی توانند} خون اهدا کنند.

ربانی ذکر شد: در جاری حاضر وضعیت بهتری داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید میزان ابتلای کارگران کاهش یافته است است، واکسیناسیون برای اهدای خون منعی ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افرادی که واکسینه شدند می توانند پس اجتناب کرده اند تعمیر درد اولین برای اهدای خون مراجعه کنند.

وی افزود: در واقع جدا از افرادی که همراه خود اسپوتنیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید آستراژینکا واکسینه شدند، این ۲ گروه باید ۲ هفته در گذشته اجتناب کرده اند اهدای خون واکسینه شوند، با این حال سینوفارم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر واکسن ها منعی برای اهدای خون ندارند.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/