خواه یا نه رهن برای مهریه توقیف تبدیل می شود؟


بر ایده مطالعات جام جم اینترنتگرچه زوجه ممکن است تمام اموال منقول را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرمنقول زوج را برای اخذ مهریه شخصی مصادره تدریجی، با این حال قوانین برخی اجتناب کرده اند اموال مدیون (شوهر) را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی اجتناب کرده اند اموال را تحمل شرایطی شناخته شده به عنوان مستثنیات شرعی استثنا کرده است.

مستثنیات دینی را نمی توان توقیف را انتخاب کنید و انتخاب کنید فروخت، به همین دلیل اگر زن در هر شرایطی، اولاً اموالی را کدام ممکن است جزء مستثنیات شرعی است، توقیف تدریجی، احتمال توقیف آن توسط زوج یعنی نشان دادن آن توسط شخص موجود است. تصرف: مستضعف اجتناب کرده اند مستثنیات دین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند ضروریات مسکن عرفی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیثیت او محسوب تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است توقیف آن اموال را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعلقات را تعمیر تدریجی.

طبق ماده ۲۴ قوانین اجرای احکام پولی، مسکنی کدام ممکن است محکوم له عرفاً در آن ورشکسته است، اثاثیه اجباری برای همه زمانها برای تعمیر نیازهای اولین محکوم له را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشخاص حقیقی تحمل تکفل او را انتخاب کنید و انتخاب کنید داروها غذایی فعلی است. به همان اندازه آنجا کدام ممکن است محکوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشخاص حقیقی تحمل سرپرستی وی در عین جاری کدام ممکن است به طور عادی داروها غذایی ذخیره تبدیل می شود، کتب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابزار آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پژوهشی علما را انتخاب کنید و انتخاب کنید محققین کت و شلوار همراه خود شأن را انتخاب کنید و انتخاب کنید منزلت آنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابزار تجار، صنعتگران، کشاورزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر اشخاص حقیقی حیاتی برای امرار معاش آنان است. . را انتخاب کنید و انتخاب کنید افرادی که اجتناب کرده اند آنها حمایت می کنند. اجباری است شماره تلفن می خواست بدهکار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبلغ پرداختی به موجر در این بین عقد اجاره با توجه به اینکه صنوبر اجاره بها با بیرون آن موجب مزاحمت شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید عین مستاجر می خواست مدیون باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش اجتناب کرده اند او استثناء نگردد. بدهی.

بر این ایده، طبق تذکر مشاوران حقوقی، در صورتی کدام ممکن است اسبابک ها مذکور اندیشه در مورد شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضمیمه رهن برای بدست آمده جهیزیه موجب تحمیل مزاحمت برای مستأجر هر دو زوج شود، زوج ممکن است نسبت به این موضوع اعتراض تدریجی.

مسعود دهقانیان، وکیل اساس منصفانه دادگستری در اظهار داشت وگو همراه خود ایسنا، {در این} باره اظهار کرد: در اختیار موجر است با این حال همراه خود ملاحظه به بند «ز» ماده ۶۰ آیین نامه (اصلاحی) فوق، مبلغی کدام ممکن است در مدت اجاره به موجر صنوبر تبدیل می شود در صورتی کدام ممکن است اجاره با بیرون آن باعث تحمیل مزاحمت برای مستاجر شود، می توان آن را اجتناب کرده اند آن خودداری کرد. (مدیون) بهتر اجتناب کرده اند حیثیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شأن او نباشد.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: در صورت بروز غیر اجتناب کرده اند این تکنیک، بدهکار ممکن است به استناد ماده ۱۶۰ آیین نامه فوق در هیأت نظارت اعتراض تدریجی. در واقع {در این} گونه اسبابک ها به طور گسترده به اعتراض آقای احترام در جیب دادگاه معامله با نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید چون در جاری حاضر مطالبه مهریه اجتناب کرده اند طریق ادارات پرونده انجام تبدیل می شود، آقا ساده طبق ماده ۱۶۰ می توانند اعتراض شخصی را پرونده کنند.

وی در {پاسخ به} سوالی مبنی بر اینکه بر ایده ماده ۲۴ قوانین نحوه اجرای احکام پولی برای نگهداری رهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدست آمده جهیزیه {چگونه می توان} «حیثیت» مدیون هر دو شبیه به شریک زندگی را تصمیم گیری کرد، دلیل داد: ملاحظه تصمیم گیری تبدیل می شود. بر ایده رتبه شغلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید درآمد ماهانه شخص.

دهقانیان علاوه بر این در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند صحبت های شخصی دانستن درباره نحوه اخذ مهریه اجتناب کرده اند شوهری کدام ممکن است دارای ملک مسکونی بهتر اجتناب کرده اند وی است، افزود: اگر ملکی بهتر اجتناب کرده اند شأن او است، به مزایده نهایی بروید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به میزانی کدام ممکن است صلاح اوست. برای مسکن عودت داده تبدیل می شود.

تأمین: ایسنا

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/