خطر آندومتریوز Yesguy Zudhangam Ra Afzaish May Dad


به گذرش جام جم آنلایناساساً نو خوانی، زنان مبتلا به آندومتریوس پچتر، احتمال درد یاساکی، زودروس، را تجربه کنند، به عنوان خطر، کهش سلحی باروری، را اوزایش میدسر.

اندومتریوز.حالت من اینطوری است.مثل شکم رحم است.مثلا روی تخدمانها لولهی فالوپ رودا یا دیوارا های بیرونی رحم رشد میکند.

“Madawi Kulkarni”، تیم تحقیقاتی شگفت‌انگیز از دانشگاه Illity، میشیگان، Der Ein Bar Migweed: “تحقیق در کجا است، دو تحقیق اول، زیرا ارتباطی بین آندومتریوز وجود دارد که توسط پاپاراتزی‌ها و کارشناسان پزشکی به شدت تایید شده است.”

دکتر کولکرنی اوزود: «زنان مبتلا به آندومتریوز چه اثر تشابهی دارد، بهویجه زنانی، مانند هارگس از داروهای در مقابل برداری خوراکی، نکردهند یا حرگز زیمان نکردنده اشتر، شادر.

راسیدین بی یسگی، کجا معنی استکه رام، ها نسل استروژن و پروژسترون را قطع کرد، مکنند و تخمک آزاد نامیکند و نابرین پایان رسمی بروری را نشان میداد.

تجربه دیروز ۴۰ سال پیش ۴۵ سال پیش سلقی یساقی زودرس نامیده میچود و در حدود ۵ تا ۷ د و مجموعه رخ میداد نابارین میتوان که حدکل ۷ د از زنان یاس . بله سن ۴۶ سال یا بالاتر دندان طبیعی به نظر یاسیگی ظاهر گرفتح میچود.

کولکارنی مگوید:

منبع: جهیزیه

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/