خداحافظ آقای معلم +فیلم
معلم فداکار در منطقه فانفین الموت غربی که فیلم عبورش از رودخانه برای تدریس به دانش آموزان ، در فضای مجازی داغ شده بود در سانحه رانندگی در مسیر مدرسه جان باخت.