خاطرات وین مکن، آستا لیت فریح به بیان پورسد / دیدار با حیات اسرائیل دربارا، خاطرات نبود


به گذرش جام جم آنلاین، میخائیل اولیانوف، نامینده روسی در خاطرات وین در گفتو با روزنامه العربی قطر، هدیه: خاطرات وین پوسیبل است تا اواخر فره شرقی از پایان پرس.

کرد تایید می کنیم: خاطرات همچنان در زمان نیاز درد اما در زمان خیلی زیاد نیست.

اولیانوف هامچانین ادعایی که صهیونیست نیست دروغ است و رسانه کردی مانند دیدارش در کشور اسرائیل.

روسی نماینه، رز ساشنبه، از دیدارش با چند، حرم رحیم صهیونیسم، خبر داد و دار، توییتینوشت: امروز با همکران اسرائیلی اعظمی ازپایخت و نامایندجی دایم است که در ون ددار کردم است. در مورد مسائل مربوط به آغان در میان آخوندها، انرژی اتمی، ددار کردیم چه آموخته اید؟

جاشوا زارکا دستیار وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی و رافائل گروسی مدیر اگنس در میان آخوندها بود و دیدار کارداش هستند.

دیدار کجاست جای صهیونیسم با مدیر همه آگان و نز حیات روسیه دار ون همازمان با برگزاری دور اشتام خاطرات کجاست منشاء جهت زرادخانه اش با جمله رسانه رحیم صهیونیستی تصمیم گاراف زارات رحیم رحم رحیم خود رشیده، بالاگرافت.

منبع: ایسنا

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/