حمله به دومین کاروان لجستیکی نظامی آمریکا در عراق


بر مقدمه مطالعات جام جم وب مبتنی بریکی تولید دیگری اجتناب کرده اند کاروان های لجستیکی نظامی آمریکا در استان بغداد در غرب عراق هدف قرار گرفت.

بر مقدمه این گزارش، تاکنون هیچ طرفی وظیفه هدف توصیه کاروان لجستیکی نظامی آمریکا در استان بغداد را بر عهده نگرفته است.

این دومین کاروان لجستیکی نظامی آمریکا است کدام ممکن است در ۲۴ ساعت قبلی هدف قرار گرفته است. صبح در امروز منصفانه کاروان در فرمان بابل هدف قرار گرفت.

در همین جاری، چندین بمب جدا بزرگراه ای را در یک واحد کاروان لجستیکی نظامی آمریکا در استان های دیوانیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید الانبار هدف قرار دادند.

در ماه‌های جدیدترین، کاروان‌های لجستیکی آمریکا توده ها در مناطق مختلف عراق هدف قرار گرفته‌اند.

همراه خود این جاری، آمریکایی ها همچنان اجتناب کرده اند تایید انتخاب پارلمان عراق مبنی بر خروج بدون در نظر گرفتن سریعتر این ملت طفره می توسعه.

تأمین: مهر

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/