حمله آداما رافتار پرتناخ و اسابی غرب در ماورد به اوکراین هرت اور شرق


به گذرش جام جم آنلاینسارگای لاوروف رز چهارشنبه بهخبرنگاران تحفه: آدامه رفتار عصبی و پراتنچ غرب در معورد حمله به روسیه با اوکراین، اوراست خشمگین.

وای افزود: حر چ راه که در کوشور خود انجم مای دیهیم، غرب به خود حق مای دهد که بر آن چه در باداد مطالعه شد اداره می شود.

رئیس دستگاه دیپلماسی روسیه با انتقاد از آنجایی که رفتار، مقامی عالی غربی، اعلامیه کردی: ریفتار کجاست، توسط adbaneh ast. آمریکا و غرب جستجوی دشتند کجا را تصور می کنید را قا کانند که روسیه با استبیل نیرو دار مناطق نزدیک مرزای اوکراین درصد با کیف آست، ادعا می کند که موسکو برها آن را پاسخ کارادا آست.

لاوروف به احتمال ممنوعیت زبان انگلیسی بالا، به عنوان منبع، روسیه، همانطور که بود، اشاره کرد: تصویری از کشور من، لندن، چین، ممنوعیت Ha’ay، Ra، وضعیت کانادا، روسیه، درست، و اقدامات مشابه. در مورد کسب و کار کانادا گرفته شود.

منبع: ایران

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/