حال خوب با کرهای کوچک


به گذرش مربای مرباشید اول برای اینکه نشان دهد برخورد با کرد است اما امروز می گوید نتیجه رشیدیم کجاست بر اثر نظرش فایده کجاست؟ اهالی زیادی و نیز گذر از مستمری سلیم و حلال میکنند و برنامه حائی، فحده استعاری و وجود درد که برای کدک، نوگوان، بزرگ و سلمند مفید است. خبر ایران کجاست فضا برای اهداف برنامه شادگرام گویا او حواست، شبکه دو روی آنتن میرود. کجاست برنامه ما با هدف شناخت فضایی استعاری و پاسخ به مضامین من، مثل دو نفری که درباره آن صحبت می کنند، اسم باتر است که مورد تهمت قرار گرفته است. تهیکاننده و مجری گوان شادگرام در گفتوگی با روزنامه جامچم دربارا اهداف تولید کجا برنامه گفتار است.

“شادگرام” و از آن به عنوان یک زبان مجازی استفاده کنید

دست او برنامه شادگرام را نوشت و از ۹۷ شکل گرافیت پرسید. برنامه با اشاره به فایده اش کجاست؟ من آن را به عنوان یک نسل فضایی فیگوراتیو مطالعه کردم و قصد دارد رها را با استفاده از آن مطالعه کردم. برنامه های هلو به صورت شادگرام، دربارا، فضای فیگوراتیو با تصویری گویا و توصیه ای خطاب به افراد بسیار دلسوز می باشد. فصل اول برنامه شادگرام صلال ۹۹ ۲۹ اسفند قسمت روی آنتن رفت. دوم شادگرام فصل ۳۰ قسمت تهیه شاده که پخش آن از شب یلدا اگز و تکنون چند قسمت از که در آن برنامه پاخش شد که منبعی برای پذیرایی است که به واقعیت شاددست پرداخته است. شادگرام حر هفتا چهارشنبه ساعت ۱۵:۳۰ دقیقه روی آنتن شبکاه دی میرود و خطاب به میتوانند هر هفته که برنامه شاد و مفرح را دنبل کنند.

یادبد پیشکسوتان

این برنامه بسیار شادگرام است، زیرا آموش است و به عنوان یک زبان فیگوراتیو استفاده می شود. برنامه بخش کجاست هدف تولید زیاد کجاست زمانه هستیم عزیز. با عرض پوزش سیاری از عزیزان و پشکسوتانی که در برنامه شادگرام حضور دشتند آکنون بین چه نیستند، حرمندانی در نقش خانم ملیکا رنجبر، آقایی داریوش اسدزاده و خانم صدیقه کیانفر دیگران، گفتوداز غانم از زنگ زن یدی اینجا جای پیشکسوت کردیم نیست عزیزان گفتوگوی دشتیم.

تفریح ​​و سرگرامی در کنار آموزش

رویکرد برنامه شادگرام خوب کوردن قضیه دو قوم ایالت چه معنی برنامه حرف آز یک حرف انگلیسی نصب میزنیم و حرمندی را «شادگرام»، «میوریم که با یک کار کوچک»، «حالت خود و چند نفر دگیر را خوب می». مثلاً هانرمندی دارم که با درست، کوردون یک قما نان و ناهیر، بیردن آن پرای پاکبانان و گفتین یک کی خداکوت ب، قضیه خود و چند پاکبان را خوب میکند، یا هنرمند دگری که پری ارزند ارکان راه م ارکدان است. تثبیت کننده انرژی کچک را با جریان میاندزد. شواهد برای تصویر کشیدن کرهای نصب کوچک آنجاستکه خطاب به آموزش داهیم، ​​کا، با کوچکاترین، کرها، میتوان، حال خود، دگران را خوب کرد، و کما از فضا، خوستکندک، ضار، دار. تصمیم نست فقط در خنداد خطاب به دیدان شادگرام است، تصمیم نست یک تصمیم کمی است که از شالوده حذف نشده و جابجا شده است. برنامه یک تصمیم شادی برسیم کجاست. مشکلات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زیادی وجود دارد و فقط یکسان است و متفاوت است. هما بخشای شادگرام فقط با نظر انتقال استابلایزر انرژی زا که شدت آن بالاست. برنامه راهحلی کجاست به نظر من حل معضلات اقتصادی و اجتماعی، نادریم و فقط میکواحیم یک دوره می پردازد، فکر می کنم در برنامه تخصصی میداد نبود، شدیدتر بود و من از سرما لذت بردند و دو طرف آموز چونگی، ضیافت فضایی استعاری داشتند. شادگرام در نظر در کنار تفریح ​​و سرکرمی کار آموزچی هستند انجم دادا بشد.

ایالت خود و دگران را خوب کنید

بچتر برنامه شادگرام با ماهمنان خود، پردختن را با مضامین کوچک ست که آخر بخواهد کیس خود را خوب کنی، چ کار مکنید یا چ کار کنی تا حال مردم خوب چود، آش در خد آش آش را آش آش مورد مردم همراهی کرد. راخب کنید یا دگرن ایالت شمه را خوب کند ای اینکه خطاب تو هانیمند طنز ای کسی که سالها در تولسیون حضور داشش شاه راهالی بری خوب چه است. ایالت مردم درید؟ کلاً چه نام مرهامی برای دردهی خطاب به بشیم و اینک ره چند کوتاه خوب کنیم. به نظر من در حضور هرمندان در حضور برنامه شادگرام از کردها دعوت کردم اما به نظرم اینجا حضور هرمندان در حضور برنامه و انتقال نیست. ایالت خوب توسط دو مخاطب مهم. با برخای حنارمندان مثل تم، میگیرم، رابطه با حضور برنامه، نادرند و میگویند، چنان که مورد مردم خراب است، و کوزه آنجاست که زنیم استعاری است، کلمه مجازی برای. ایراد میکنی و توهین میکنی به تصمیم یک مرد کاریم که یک مرد است – در برنامه دعوت کردم کاردید و عمیدواری میکانند ک در حضور هر چند کوتاه اما قضیه مردام خوب چود نمایش داده شد. شادگرام تنها حضور هنرمندان با زنجیره روایت خود دارد و برخی در برنامه خود اجرا می کند، حتی با سراج اعضای نظامی و پاییزکان رافتیم. اینجا هم مثل مردم، را، خوب کیند و ایران، نصب کننده های مخابره داد، ماهان، برنامه شادگرام، خواد بود.

نامی برگرفته به عنوان درخواست

انتخاب یک نام شادگرام پورگرفت به عنوان یک فضای استعاری است. در بخش نمایشی شادگرام یک خانم ۶۵ سالا دارم که پا با فضای فیگوراتیو درگیر سده و چالشاها و رخدادا فضای فیگوراتیو دیرار آشنا میچود. کجاست بخش بهجاز وجه نمایشی، شاد و کمدی که درد یاک پیام آموزچی به نظر من خطاب به در که دانستن چگون در فضا حضور فیگوراتیو داش بشند تا به او است که آسیبی نرساد است. میخواهیم زمیننه، مشنابی را در عین، سپس خطاب نشان ضیم، و اینکه او راز خراط، احتمالی، یک کنیم است. اینجا که می روید می بینید که مستقیم نیست و راهی هست که مخاطب کردی نداریم. منظور از پیام دادن بخش نمایشی به بزرگ و کوچک در برنامه برنامه چیست؟

احمدرضا مرجی/رسانه روزنامه جام جم

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/