جشنواره فیلم کوتاه چطور؟بازدید: ۰

این جشنواره که پیشینه روشنی در ایران دارد و خاستگاه بسیاری از سینماگران سرشناس ایرانی بود، می تواند فرصتی برای جوانان سینما باقی بماند و بر کسی پوشیده نیست که آینده سینمای ایران از این جشنواره رقم خواهد خورد.