جام جهانی ممکن است هر ۲ سال یکبار برگزار شود


بر مقدمه بررسی ها جام جم اینترنتدر ابتدا باید بگویم کدام ممکن است فیفا برای میزبانی جام جهانی هر ۲ سال خوب بار این سیستم ریزی نکرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید چندین صفحه بحث عضو اجتناب کرده اند ما درخواست شده است اند به همان اندازه آن را بازرسی کنیم کدام ممکن است طبق نظرسنجی ها همراه خود استقبال خوبی مواجه شده است.

وی افزود: ما تحقیق کرده ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید معتقدیم هر ۲ سال خوب بار امکان میزبانی جام جهانی موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلی {در این} زمینه وجود نخواهد داشت. {در این} راستا باید همراه خود اتحادیه های عضو، لیگ های اصلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گیمرها مذاکره بیشتری داشته باشیم به همان اندازه به نتایج خوبی برسیم.

اینفانتینو سپس ادعا کرد کدام ممکن است برای انتخابات فیفا سال بلند مدت (۲۰۲۳) نامزد می تواند. وی اجتناب کرده اند سال ۲۰۱۶ ریاست این نهاد در سراسر جهان را برعهده دارد.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب اطلاعات در مورد مبارزه روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین نیز اظهار داشت: همراه خود نوک این مبارزه ها، فوتبال ممکن است عملکرد کوچکی در تبدیل کردن روابط بین کشورهای حاوی داشته باشد. ما در اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر جا کدام ممکن است به فیفا را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوتبال در این کره خاکی خواستن داشته باشیم، در جاده مقدم خواهیم بود. جام جهانی زودتر روسیه در سال ۲۰۱۸ خوب موفقیت ورزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجاری بود، با این حال متاسفم کدام ممکن است میراث فیفا به صلحی ثابت منجر نشد.

تأمین: ارنا

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/