جام جهانی ممکن است هر ۲ سال یکبار برگزار شود


بر ایده تجربیات جام جم تحت وبدر ابتدا باید بگویم کدام ممکن است فیفا برای میزبانی جام جهانی هر ۲ سال عالی بار این سیستم ریزی نکرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید چندین صفحه بحث عضو اجتناب کرده اند ما درخواست شده است اند به همان اندازه آن را بازرسی کنیم کدام ممکن است طبق نظرسنجی ها همراه خود استقبال خوبی مواجه شده است.

وی افزود: ما بررسی کرده ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید معتقدیم هر ۲ سال عالی بار امکان میزبانی جام جهانی موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلی {در این} زمینه وجود نخواهد داشت. {در این} راستا باید همراه خود اتحادیه های عضو، لیگ های اصلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گیمرها مذاکره بیشتری داشته باشیم به همان اندازه به نتایج خوبی برسیم.

اینفانتینو سپس گفتن کرد کدام ممکن است برای انتخابات فیفا سال بلند مدت (۲۰۲۳) نامزد می تواند. وی اجتناب کرده اند سال ۲۰۱۶ ریاست این نهاد در سراسر جهان را برعهده دارد.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانستن درباره مبارزه روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین نیز اظهار داشت: همراه خود بالا این مبارزه ها، فوتبال ممکن است موقعیت کوچکی در تبدیل کردن روابط بین کشورهای حاوی داشته باشد. ما در اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر جا کدام ممکن است به فیفا را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوتبال در سیاره خواستن داشته باشیم، در جاده مقدم خواهیم بود. جام جهانی زودتر روسیه در سال ۲۰۱۸ عالی موفقیت ورزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجاری بود، با این حال متاسفم کدام ممکن است میراث فیفا به صلحی ایمن منجر نشد.

تأمین: ارنا

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/