تهیه ۱.۲ میلیون تن سیمان در بورس کالا؛ در حال حاضر


بر ایده بررسی ها جام جم وب مبتنی برهفته قبلی ۶۷ نمایندگی در مجموع منصفانه میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۷۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۲۶ تن طیف گسترده ای از سیمان تهیه کردند کدام ممکن است تقاضا به بیش اجتناب کرده اند منصفانه میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۰ هزار تن رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام ۹۸۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۰۴ تن به قطعا ارزش آن را دارد ۵۲۶۷ تن، منصفانه میلیارد ریال تخفیف شد.

اجتناب کرده اند اطلاعات قابل ملاحظه تهیه در هفته جاری می توان به انبساط ۷۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۰۰ تنی سیمان در تالار ردیابی کرد، کل تهیه سیمان در بورس کالای ایران در حال حاضر منصفانه میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۷۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۲۶ تن سیمان تیپ ۲، ۷۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۰ تن سیمان تیپ ۱ به همان اندازه ۴۲۵، ۵۷ هزار تن. را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۰۰ تن سیمان نوع ۱-۳۲۵، ۲۰۰۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۰ تن سیمان نوع ۱-۵۲۵.

۶۵ نمایندگی سیمانی در حال حاضر به همین ترتیب بیشترین کمیت تهیه را حاضر می کنند کدام ممکن است برای ادغام کردن تهران، آپیک، ارومیه، سپاهان، هرمزگان، ساویه، شاهرود، مازندران، حقمتان، مجتمع سیمان غرب آسیا، شرق، بجنورد، صوفیان، ممتاز کرمان، فراز فیروزکوه، صنایع سیمان سامان غرب شمال، صنایع سیمان گیلان بی تجربه، آذر آبادگان خوی، فارس، صنایع سیمان نهاوند، خزر، گروه صنایع را انتخاب کنید و انتخاب کنید معادن سیمان محرز خرید و فروش، ایلام، انارک سویل، نزار قم، اصفهان، داراب، صنایع سیمان شهرکرد هلال الشرق میانه (سیمان مارگون)، فیروزکوه، گان، سیمان ماندشتی.
علاوه بر این نمایندگی های سیمان بیوند گلستان، تاسیسات تولیدی های سیمان لامرد، کرمان، لار سبزوار، غرب، ۹، زاوه تربت، دشستان، کاوان بوکان، گوین، اردستان، خوزستان، باگیران، اصفهان هاون، خاش، دورود، آرتا اردبیل، زنجان، صحرا. کیاسر، فارس، زابل، خمسه، کارون، خاکستری نی ریز، ملات در سراسر جهان بوشهر، رشد ماهان کرمان، کردستان، استهبان، سپهر قیر، کارزین، یاسوج را انتخاب کنید و انتخاب کنید قشم اجتناب کرده اند تولید دیگری نمایندگی هایی هستند کدام ممکن است محصولات شخصی را روی میز خواهند گذاشت.

طی هفته قبلی ۱۲ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۴۶ هزار فقره اوراق شهادت دادن سپرده برابر ۱۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۴۶ تن سیمان به قطعا ارزش آن را دارد ۷۷ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۷ میلیون ریال تخفیف شد.

اجتناب کرده اند ابتدای تهیه مستمر سیمان در بورس کالا (اجتناب کرده اند ۱۸ خرداد ماه سال قبلی) به همان اندازه بالا سال جاری، در مجموع ۳۴ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۵۱ هزار تن سیمان به قطعا ارزش آن را دارد بیش اجتناب کرده اند ۱۶.۹ هزار میلیارد تومان در بورس کالا تخفیف شد. کالا. تبادل.

تأمین: خبرگزاری صداوسیما

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/