تمدید مهلت کشتی مالیات بر قطعا ارزش آن را دارد افزوده زمستان ۱۴۰۰ به همان اندازه ۲۴ فروردین


بر ایده بررسی ها جام جم اینترنت به گزارش گروه امور مالیاتی ملت، داود منظور همراه خود صدور دستورالعملی ادعا کرد: همزمان همراه خود بالا مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر قطعا ارزش آن را دارد افزوده چهارمین فاصله (فصل زمستان) سال ۱۴۰۰ همراه خود سفر نوروزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این مطابق همراه خود تقاضا مودیان موضوع. به رژیم مالیات بر قطعا ارزش آن را دارد افزوده اطمینان حاصل شود که تکریم آنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این تحمیل زمینه برای انجام وظایف قانونی آنان، همراه خود رعایت اختیارات ناشی اجتناب کرده اند قوانین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقررات مالیات بر قطعا ارزش آن را دارد افزوده، مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی زمستانی ۱۴۰۰ لغایت ۲۴ فروردین ماه ۹۷ {خواهد بود}. رایگان

بر این ایده، ادارات کل امور مالیاتی مکلفند اظهارنامه مالیاتی فاصله چهارم مالیاتی (فصل زمستان) سال ۱۴۰۰ را به همان اندازه بالا روز چهارشنبه مورخ ۲۴/۰۴/۱۴۰۱ همراه خود امکان بخشودگی ۱۰۰ درصدی عدم رعایت، تسلیم نمایند. واریز اظهارنامه در پایان مدت مذکور را انتخاب کنید و انتخاب کنید جریمه دیرکرد مدت مذکور در صورت تقاضا کتبی مودیان مذکور.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/