تعدادی از نکته امنیت با توجه به چادر خواب برای مسافران نوروزی


بر مقدمه بررسی ها جام جم تحت وبجلال المالکی خطر مسمومیت همراه خود بنزین مونوکسید کربن را یکی اجتناب کرده اند مهمترین حوادث شبح کننده ساکنان در ایام نوروز دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: {در این} ایام عده ای چادر زده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید قصد آرامش در موجود در چادرها را دارند. همراه خود سردتر شدن هوا، همه موجود در چادر می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید معمولا پتو، کیسه را انتخاب کنید و انتخاب کنید وسایل به حالت اشتعال را در چادر می گذارند.

سخنگوی گروه شومینه نشانی تهران اظهار داشت: متأسفانه برخی اشخاص حقیقی پیک نیک روشن هر دو کباب پز زغالی را در وسط چادر قرار می دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاهی کتری روی این تأمین هوادهی قرار می دهند کدام ممکن است خطر جوشیدن آب را افزایش می دهد. آرامش می کنند، موجود در چادر می توسعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید درها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجره ها را می بندند، {در این} صورت تبادل هوا صورت نمی گیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود روشن شدن پیک نیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید محدوده اکسیژن {وجود ندارد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس مونوکسید کربن آزاد تبدیل می شود.

وی همراه خود ردیابی به اینکه حدود ۱۸ نفر در چادرها بر تأثیر مسمومیت همراه خود بنزین مونوکسید کربن جان شخصی را اجتناب کرده اند بازو دادند، اظهار داشت: این ساده چادر نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید متأسفانه این امر ناشی اجتناب کرده اند بنزین گرفتگی است.

سخنگوی گروه شومینه نشانی شهر تهران خطرات عکس را برای ساکنان چادر برشمرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشدار داد: مورد تولید دیگری اینجا است کدام ممکن است افرادی که می خواهند چادر بزنند سیم انرژی الکتریکی را برای تامین روشنایی به چادر بیاورند کدام ممکن است قابل دستیابی است انرژی الکتریکی گرفتگی هر دو شومینه سوزی تحمیل تنبل.

سخنگوی گروه شومینه نشانی تهران کدام ممکن است اجتناب کرده اند طریق رادیو صحبت می کرد، اطلاعات عکس را خطاب به مسافران اشاره کردن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: معمولاً مردمان اجاق ندارند کدام ممکن است شومینه بزنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی پایین اجتناب کرده اند جمله در پای چوب روشن کنند. باغ ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بوته های خشک را انتخاب کنید و انتخاب کنید متأسفانه آن را به طور درست خاموش نمی کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث شومینه سوزی می شوند.

وی افزود: در برخی اجتناب کرده اند پایین های کشاورزی گودال ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید چاه هایی موجود است کدام ممکن است محافظت ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید متاسفانه توده ها شاهد افتادن کودکان در چاه ها بوده ایم.

ملکی اظهار داشت: عده ای در وسط رودخانه هر دو جدا رودخانه می نشینند به همان اندازه آرامش کنند هر دو وعده های غذایی بخورند، غافل اجتناب کرده اند اینکه به طور غیر منتظره در عرض تعدادی از دقیقه همراه خود رعد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی از حداکثر، رودخانه خشک به سیل تغییر تبدیل می شود.

وی همراه خود ردیابی به کمیت بیش از حد سفرهای نوروزی خاص کرد: این کمیت اجتناب کرده اند سفرها، سفرهای بیش از حد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع زیادی کدام ممکن است وارد عالی وسط گردشگری می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید جستجو در مکانی برای آرامش می گردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری برخی به هر انگیزه قابل دستیابی است. . ساکن در چادرها هر دو کمپ های تایید شده خطرات زیادی برای ساکنان اجتناب کرده اند جمله تصادفات خیابان ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید شومینه سوزی موجود است.

سخنگوی گروه شومینه نشانی تهران در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند سخنان شخصی همراه خود ردیابی به ورزش شومینه نشانان در کل سال اظهار داشت: شومینه نشانی یکی اجتناب کرده اند نقش ها ۹ تنها در ایام عید اما علاوه بر این در ایام کرونا است کدام ممکن است روزهای سختی را پایین اوج گذاشتیم. تعطیل متنوع اجتناب کرده اند نقش ها هر دو کار اجتناب کرده اند راه در اطراف باعث افزایش کمیت کار او شده است.

تأمین: ایسنا

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/