تصادف در ۲۷۰ کیلومتر (+ فیلم)


بر مقدمه تجربیات جام جم وب مبتنی برمیک شوماخر همراه خود سرعت ۲۷۰ کیلومتر بر ساعت به دیوار پیست فرمول ۱ عربستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود وجود تخریب خودرویش، به طرز معجزه آسایی خشمگین ماند.

نیروی محرک ۲۳ ساله فرمول ۱ را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرد اسطوره معروف نیروی کار هاس، میشائیل شوماخر، پس اجتناب کرده اند این سانحه برای انجام اقدامات درمانی مورد نیاز به بیمارستان اعزام شده است. تصادف به حدی قابل توجه بود کدام ممکن است خودروی شوماخر به بعضی نیمه جدا کردن شد.

شوماخر آسیب قابل توجه ندیده است، با این حال برای ضمانت اجتناب کرده اند اینکه مشکلی ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلامتش در معرض خطر نیست، باید مداوا شود. تصمیم تلفنی همراه خود مادر نیروی محرک ۲۳ ساله بود، با این حال همه ما می دانیم کدام ممکن است آنها اسکن کرده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینکه او آسیبی ندیده است

وی در {پاسخ به} اصحاب رسانه دانستن درباره دلیل برای این حادثه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلیل برای شیوع این حادثه اظهار داشت: به نظر می رسد مانند است خودروی وی اجتناب کرده اند خیابان منحرف شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند حرکت در پیاده رو اجتناب کرده اند مدیریت خارج شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود شبیه به سرعت به دیواره مسیر برخورد کرده است. پس اجتناب کرده اند برخورد، ارتباط ما همراه خود شوماخر برداشتن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانش باید تایید شود.

این بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهارمین گرندپری است کدام ممکن است میک شوماخر در آن نمایندگی خواهد کرد. این مسابقات در سلطه عربستان سعودی برگزار تبدیل می شود.

بازدید: ۱۱

تأمین: ارنا

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/