تردد وانت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تریلر در ۴ آوریل ممنوع شد


بر ایده تجربیات جام جم تحت وبسرهنگ احمد الشیرانی روز جمعه افزود: همراه خود نزدیک کردن به نوک سفر، پروازهای نوروزی رو به نوک است را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیروز شاهد بازدید کنندگان در اکثر عوامل ملت بودیم.

وی یکپارچه داد: هم اکنون بار سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازگشت در محورهای ترافیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محورهای بی نظیر ملت تحریک کردن شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید گره ترافیکی اصلی در محور شمال به جنوب خیابان چالوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیابان هراز بیانیه تبدیل می شود.

الشیرانی تصریح کرد: این سیستم پلیس برای روز جمعه ۱۳ فروردین به این صورت است کدام ممکن است در صورت اشباع شدن قدرت این محورها طی ساعات بلند مدت، محور چالوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید هراز اجتناب کرده اند شمال به جنوب در یک واحد جهت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر همین ایده خیابان هراز {خواهد بود}. محدود احتمالاً وجود خواهد داشت در خیابان چالوس اجتناب کرده اند ابتدای خیابان شمال اتوبان تهران برای تمامی اتومبیل محدودیت تردد داریم.

رئیس وسط مدیریت بازدید کنندگان پلیس راهور به هموطنان طرفدار کرده است همراه خود ملاحظه به ازدحام ترافیکی در خیابان ها همراه خود پایداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوقات فراغت رانندگی کنند.

وی خاطرنشان کرد: سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز، کمبود در بالای همه چیز اتومبیل، اصرار بر رانندگی تمدید شده مدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم ملاحظه به ورودی در هنگام رانندگی اجتناب کرده اند ۴ مسئله بی نظیر تصادفات خیابان ای است.

تأمین: ارنا

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/