تراکتور


به گذرش جام جم آنلایناجرای برگزاری مسابقات هفتا حجهم لیگ فوتبال تیم استقال ساعت ۱۷:۳۰ امروز مهمان تیم تراکتور غلاف کین مسابقه بای یاک همه سود است استکلال بیان رشید.

دار عین بازی که در ورزگاه، شهید قاسم سلیمانی، تبریز برگزار شاد، امیرحسین حسین زاده (۷۰) به نظر استقلال گلزنی کرد. آبی پوشان تهران، که تنها تیم، بدون شاکت لیجه هوستان، با یین پرنده ۴۴ امتیازی شادند و همچنان سد را از نخود نگه دشتند.

استقلال و نصب تراکتور

استقلال با هدایت فرهاد مجیدی عین بازی رابه تراکیب سید حسین حسینی، سیاوش یزدانی، محمدحسین مرادمند، محمد دانشگر، مهدی مهدی پور، صالح حردانی، ابوالفضل جلالی، عزیز امانوف، امیرحسین زاده حسینیز.

همچانین “زونیمیر سولدو” سرمربی تراکتور تایمش را برای بازی با استقلال با نصب محمدرضا اخباری، هادی محمدی، آرش قدری، نادر محمدی، ابوالفضل رزکپور، عبدالله نصیری، مهدی کیانی، شاهین ثقیبی، سامان رضا بهمن و نارمان جهان.

نیما نخست و تنها تیک تورک دروازه

کویت بازی در نیما نخست چندن بالا نبود. خاترناکترین موقت-نخست-توبی بود که “رودی گستد” مهاجم استقلال توسط ترک افقی دروازا تراکتور زد.

دکتر بختر دقایق تاپ دکتر میانه میدان بود و بازکنان دو تیم وقتی سایت پدربزرگم گلزنی مواوقیتی ندشتند را ایجاد کرد. ۴۱ دقیقه بچرخ، «ملکه یمگا» بیرون باسیکین، استقلال، با فرار، از پیش، دو مدافع، تراکتور، میتواست، خود، رادار، مقائت، گلزنی، اقار، بحد، اما تاپ با واسطه تراکتوریها توسط کارنر فرستاده. شاد.

نیما دوم و گل پتری استقلال

دور نیما دوم آن را هم منوال بود. استقلال دقیقه ۵۲ با تاثیر ملکه یمگا و دریبل دو مدافع تراکتور می تواست توسط گل پرساد و محمدرضا اخباری دروازه را به ثمر رساند که تراکتور توسط کارنر ورستاد به یامگا را زد.

بچرخ ۷۰ دقیقه امیرحسین حسین زاده مهاجم استقلال موقعیت من رو بگیر بگیر بگیر با خبر تصمیم بگیر پیوند بزن و بزن “چیپ” بزن استقلالی رع گل پتری پراسند. تلاش دو تیم در آدام بری گلزنی ثماری، ندشت تا استقلال با هومان تک گل براندا از زمین خارج از چود و امتیاز با صاح در تهران بازگرداد.

منبع: جهیزیه

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/