تذریق ۳۱۹


به گذرش جام جم آنلاین خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه، پیوندهای عمومی و اطلاع رسانی دینی و وزارتخانه های بهدشت، تا ۶۱ میلیون، ۸۷۱ هزار، ۲۱۹ نفر دوز اول، ۵۴ میلیون، ۹۳۹ هزار، ۵۴۱ نفر. دوز، ۲۶ دوز، ۲۶ دوم ۲۶، ۲۵ دوز سوم و واکسن، کورونا، رازریق، کاردا و، و مجموع واکسینهای که شدت آن ۱۳۸ میلیون و ۶۷۶ هزار و ۴۰۶ دوز راسید است.

دکتر شبانه، رز، غازتا، ۳۱۹، هزار، ۱۹، دوس و گاو، کرونا، دکتر کاشور، طارق، شدت بیماری.

دروز تا امروز ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۰۰ ماه و بر اساس یک استاندارد تشخیصی قطعی، ۱۷ هزار و ۵۴۵ بیمر جدید مبتلا به ۱۹ کووید ۱۹ در کیشور شانسای شاد که دو هزار و ۳۴۲ نفرازی پز انشاد.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/