تخصیص ۱۱۱ میلیون لیتر بنزین در روز هفتم فروردین


بر مقدمه مطالعات جام جم اینترنت{در این} راستا معمول بلعیدن بنزین در بازه ۱۲ روزه سفر نوروزی امسال اجتناب کرده اند ۱۶ اسفند لغایت ۱۴۰۰ به همان اندازه ۷ فروردین ۱۴۰۱ به معمول ۱۱۱ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۰ هزار لیتر در روز یعنی ۸۸ سال نسبت به مدت خیلی شبیه در گذشته رسید. سال ۸۸ میلیون لیتر، نرخ انبساط ۲۶ سهم.

بر مقدمه ادعا وزارت نفت، بلعیدن بنزین ملت در روزهای اول به همان اندازه ششم فروردین ۱۴۰۱ به ۸۹ میلیون لیتر، ۱۱۳ میلیون لیتر، ۱۱۳ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۰۰ هزار لیتر، ۱۰۹ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰۰ هزار لیتر، ۱۰۱ هزار لیتر، ۱۱۳ میلیون لیتر رسیده است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین ترتیب ۸۰۰ هزار لیتر.

بلعیدن بنزین ملت نیز در ۲۸ اسفند ۱۳۹۲ به رکورد ۱۳۱ میلیون لیتر رسید.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/