تحقیق جدید با توجه به دوز آسانسور کننده واکسن کرونا چه می گویند؟


بر مقدمه بررسی ها جام جم تحت وبدکتر لیث ابو داد، سرپرست وسط همکاری WHO برای اپیدمیولوژی {بیماری ها} در قطر، یافته های شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکارانش را دلیل داد کدام ممکن است تزریق واکسن را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوزهای آسانسور کننده تنها راه برای کشتی همراه خود این بیماری است.

نیروی کار تحقیقاتی منصفانه تحقیق کوهورت همگن قبلی نگر برای ایجاد اثربخشی واکسیناسیون همراه خود دوزهای آسانسور کننده در مقابل همراه خود ۲ دوز اول واکسن در کل موج تمدید شده عفونت Amicron اجتناب کرده اند اواسط دسامبر ۲۰۲۱ به همان اندازه ژانویه ۲۰۲۲ در قطر انجام داد.

نتایج نماد می‌دهد کدام ممکن است تزریق سومین دوز آسانسور‌کننده در مقابل همراه خود {افرادی که} تنها ۲ دوز اجتناب کرده اند واکسن را اکتسابی کرده‌اند، میزان بروز سویه ایم‌میکرون را به همان اندازه حدود ۵۰ سهم کاهش می‌دهد. علاوه بر این، دوزهای آسانسور کننده دفاع کردن اجتناب کرده اند واکسیناسیون را تقریباً ۸۰ سهم در مقابل همراه خود ۲ دوز واکسن افزایش داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند بستری شدن در بیمارستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نابودی ناشی اجتناب کرده اند عفونت نوع آمیکرون دفاع کردن کرد.

دکتر ابوالرداد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تیمش اجتناب کرده اند بروزترین tp-date پلتفرم‌های سلامت دیجیتال باکلاس‌ای کدام ممکن است اخیراً در قطر تحمیل شده‌اند برای ارزیابی داده‌های سیستم بهداشت سراسری با توجه به ۲.۲ میلیون نفر کدام ممکن است در مخالفت با ویروس کرونا واکسینه شده‌اند، استفاده کردند.

محققان عمق بیماری عروق کرونر مرکز را انتخاب کنید و انتخاب کنید بستری شدن در بیمارستان را در {افرادی که} ۲ دوز اجتناب کرده اند واکسن را اکتسابی کرده بودند همراه خود گروهی اجتناب کرده اند تذکر سن، جنس را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملیت همراه خود شبیه به انواع نمایندگی‌کننده‌ای کدام ممکن است ۲ دوز به علاوه منصفانه دوز آسانسور‌کننده اکتسابی کردند، ارزیابی کردند.

در حالی کدام ممکن است دوزهای آسانسور کننده همچنان به دفاع کردن مقاوم در مخالفت با بیماری از حداکثر شکسته نشده می دهند، دکتر ابو درد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تیمش دریافتند کدام ممکن است این واکسن ها نسبت به سویه های زودتر دفاع کردن کمتری در مخالفت با آلودگی میکرونی حاضر می دهند.

محققان خاطرنشان کردند کدام ممکن است دوز آسانسور کننده واکسن ۸۵ سهم در پیشگیری اجتناب کرده اند عفونت های علامت دار نوع دلتا کارآمد بود.

دکتر ابوالرداد اظهار داشت ما باید اجتناب کرده اند واکسن ها استفاده کنیم از آنها در مخالفت با بستری شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید نابودی ناشی اجتناب کرده اند کوید ۱۹ فوق العاده خوشایند حرکت می کنند، با این حال در برابر این سایر عفونت های غیر رسمی خوشایند حرکت نمی کنند.

ابو درد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تیمش اکنون اجتناب کرده اند داده‌های سیستم بهداشت قطر برای بررسی ایمنی واکسن در مخالفت با سویه جدید آمیکرون (BA.2) استفاده می‌کنند کدام ممکن است به تذکر می‌رسد مسری‌تر است. به مشاوره محققان، این نژاد برای عجله در جاری تغییر شدن به نژاد غالب {در سراسر} جهان است.

محققان علاوه بر این شواهد اولین ای دارند مبنی بر اینکه {افرادی که} به سویه اولین آمیکرون مبتلا می شوند، ۹۵ سهم اجتناب کرده اند بسیاری از اینها جدید عفونت دفاع کردن می شوند.

تحقیق عکس نماد داد کدام ممکن است در حالی کدام ممکن است دفاع کردن اجتناب کرده اند واکسن برای عجله مقیاس را کاهش می دهد، امنیت خالص هیکل پس اجتناب کرده اند بیماری عروق کرونر مرکز باقی {می ماند} را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود ۵۰ سهم دفاع کردن در مخالفت با عفونت های جدید را می دهد.

دکتر ابو رداد نتیجه گرفت کدام ممکن است دوزهای آسانسور کننده بهتر از راهی است کدام ممکن است اشخاص حقیقی می توانند اجتناب کرده اند شخصی در مخالفت با گونه های حال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلند مدت کرونا دفاع کردن کنند. وی اظهار داشت: در بلند مدت به فناوری جدیدی اجتناب کرده اند واکسن‌هایی خواستن داریم کدام ممکن است در مخالفت با عفونت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیماری‌های از حداکثر دفاع کردن کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مخالفت با طیف وسیعی اجتناب کرده اند سویه‌های مختلف مؤثر باشند.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/