تاثیر رسانه ها بر خانواده ها


رسانه های تصویری جدید نقش مهمی در تغییر سبک زندگی مردم داشته اند و رسانه ها به عنوان یکی از نهادهای اجتماعی وظیفه انتقال میراث فرهنگی و اجتماعی را بر عهده دارند. با توجه به جایگاه رسانه در بین خانواده های ایرانی و هدف رسانه ها که ترویج، اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در بین مردم است، به عنوان عاملی موثر در تغییر نگرش و رفتار نسل جدید عمل می کند.

آمارهای امروز به خوبی نشان می دهد که رسانه های مختلف اعم از رسانه های دیداری، شنیداری و نوشتاری اعم از روزنامه ها، مجلات، نشریات، شبکه های اجتماعی، وب سایت ها، وبلاگ ها و فضای مجازی علاوه بر تغییر بسیاری از آداب و سنن گذشته، قادر به ایجاد الگویی جدید برای زندگی بشر امروزی ارائه و برقراری ارتباط شیوه های مختلف زندگی در نقاط دوردست جهان. چه بخواهیم و چه نخواهیم رسانه در عصر حاضر به بخشی جدایی ناپذیر از زندگی مردم تبدیل شده است و مردم به صورت روزمره از بخش های مختلف آن استفاده می کنند. نسل جدید جامعه از ابتدای حیات خود با رسانه ها بزرگ شده است و در دنیای اطلاعات و ارتباطات امروز، این نسل بخش بزرگی از فرهنگ، ارزش ها و معیارهای جامعه خود و سایر جوامع را از آن دریافت می کند. رسانه. رسانه ها اولویت ذهنی و حتی رفتاری ما را تعیین می کنند. سبک زندگی بازتابی از تجربیات زندگی، دستاوردها، ارزش ها، نگرش ها و انتظارات یک فرد است. یکی از نظریه های مهمی که در زمینه تأثیر ابزارهای ارتباط جمعی بر سبک زندگی افراد مطرح شده است، نظریه گربنر (کاشت) است. وی بر تأثیر تماشای تلویزیون بر رفتار مخاطبان تأکید کرد و تأثیر گسترده آن را بر زندگی مردم برشمرد. این موضوع بار برنامه سازان را به دوش می کشد و باید بدانند غذایی که برای مخاطب سرو می کنند باید چه باشد، زیرا تلویزیون گسترده ترین و رایج ترین رسانه ای است که می تواند مفاهیم مورد نظر را از ذهن مخاطب بکارد و انسان سعی می کند این معانی را کنترل کند. تبدیل به معنی کامل. در فرآیند معنایابی، رسانه ها به شکل گیری هویت کمک می کنند. افراد از طریق رسانه ها، خود و دیگران را تعریف می کنند و رفتارهای مطلوب و نامطلوب را الگوبرداری می کنند. در این میان رسانه ها نقش معلم و الگو را ایفا می کنند.