بیش اجتناب کرده اند ۲۳۸ میلیارد متر تاس سوخت خالص در ملت بلعیدن شد


بر ایده داستان ها جام جم اینترنت به گزارش وزارت نفت، محمدرضا گلایی کسب اطلاعات در مورد کل بلعیدن سوخت خالص ایران در سال ۱۴۰۰ اظهار داشت: اجتناب کرده اند کل سوخت مصرفی، ۱۲۲ میلیارد مترمکعب درمورد به صنایع خانگی، تجاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیراصلی است کدام ممکن است ۴۵ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۰ میلیون آن درمورد به سوخت است. مترمکعب درمورد به صنایع بی نظیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۱ میلیارد متر تاس سوخت درمورد به نیروگاه ها است.

وی افزود: بلعیدن سوخت در سال قبلی رکورد جدیدی به طور قابل توجهی در نیروگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش خانگی به سند رساند، با این حال این ضرر مدیریت شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعی سوخت در ملت رخ نداد.

سرپرست دیسپاچینگ نمایندگی سراسری سوخت ایران تایید کرد: نیروگاه ها در سال ۹۹ منطقی۱۸۰ میلیون مترمکعب سوخت در روز بدست آمده کردند کدام ممکن است در سال ۱۴۰۰ به ۱۹۴ میلیون متر تاس در روز رسید کدام ممکن است نماد دهنده افزایش هشت درصدی بلعیدن سوخت آنهاست.

به آگاه الجلی، متداولمصرف روزانه سوخت خالص در بخش های خانگی، تجاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر بی نظیر در سال ۱۹۹۹ به ۳۳۳ میلیون مترمکعب را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال ۱۴۰۰ به ۳۳۴ میلیون متر تاس رسیده است کدام ممکن است تمایز چندانی همراه خود قبلی ندارد.

وی همراه خود ردیابی به بلعیدن سوخت خالص در فروردین ماه امسال اظهار داشت: این میزان در ۲۴ ساعت قبلی ۷۴۵ میلیون مترمکعب {بوده است}.

بلعیدن سوخت خالص از طریق ملت در سال ۱۳۷۸ بالغ بر ۲۳۳ میلیارد مترمکعب را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نیمه اول سال ۱۴۰۰ به ۱۰۵ میلیارد و یک دو میلیون مترمکعب رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این رو ۱۳۳ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۹۸ میلیون مترمکعب سوخت خالص در پاییز را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمستان ۱۴۰۰.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/