برخی اجتناب کرده اند مبتلایان در چه شرایطی باید روزه بگیرند؟


بر مقدمه مطالعات جام جم اینترنتفرزاد اشرفی در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است خواه یا نه قربانیان به میگرن می توانند روزه بگیرند هر دو خیر، ذکر شد: در اشیا خاص حمله ها میگرنی در ماه مبارک رمضان بدتر کردن تبدیل می شود.

وی افزود: ضعیف خواب، خوردن کم کافئین، قند خون زیرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید کم آبی اجتناب کرده اند عناصر بروز حمله ها میگرنی است.

یکی اجتناب کرده اند اعضای هیات آموزشی دانشکده علوم پزشکی شهید بهشتی به اشخاص حقیقی تحت تأثیر میگرن طرفدار کرد: این اشخاص حقیقی تعدادی از ماه در گذشته اجتناب کرده اند ماه رمضان خوردن کافئین شخصی را کاهش دهند به همان اندازه بدنشان به ضعیف کافئین رفتار تنبل.

خواب کافی، دوری اجتناب کرده اند استرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرهیز اجتناب کرده اند چرخ دنده غذایی سرشار اجتناب کرده اند قند اجتناب کرده اند تولید دیگری طرفدار های این متخصص ذهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعصاب برای قربانیان به میگرن روزه دار برای جلوگیری اجتناب کرده اند بروز هر دو بدتر کردن حمله ها میگرنی است.

درک دانشکده علوم پزشکی شهید بهشتی کسب اطلاعات در مورد روزه داری در قربانیان به ام اس نیز دلیل داد: اکثر قربانیان به ام اس کدام ممکن است بیماری آنها تحمل مدیریت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جستجوی معامله با پزشکی هستند می توانند شبیه سایر اشخاص حقیقی روزه بگیرند.

این متخصص ذهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعصاب دانشکده همراه خود دقیق اینکه برخی علائم در قربانیان به ام اس اجتناب کرده اند جمله خستگی روزانه، گزگز اندام را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرگیجه همراه خود گرسنگی بدتر کردن تبدیل می شود، ذکر شد: در صورت افزایش این علائم بعد اجتناب کرده اند صبحانه، روزه تکل برای این اشخاص حقیقی ممنوع است. ندارد.

الاشرفی ذکر شد: اشخاص حقیقی تحت تأثیر ام اس شیک کدام ممکن است همراه خود داروهای کورتون، ضد تشنج را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضد اسپاسم معامله با می شوند، نباید خودسرانه روزه بگیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید به متخصص ذهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعصاب مراجعه کنند.

این عضو هیئت آموزشی علاوه بر این به ارتباط بین بیماری پارکینسون را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزه داری ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاطرنشان کرد: اشخاص حقیقی تحت تأثیر پارکینسون خفیف به همان اندازه متداولبیماری شخصی را همراه خود دارو ۲ هر دو ۳ بار در روز مدیریت می کنند، دارو خوردن می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تنظیم ساعات خوردن دارو می توانند روزه بگیرند.

وی به مبتلایان پارکینسونی طرفدار کرد اجتناب کرده اند بی خوابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خستگی مفرط پرهیز کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای روزه تکل به متخصص ذهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعصاب مراجعه کنند.

تأمین: مهر

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/