برخورد با مشترکینی که روزانه ۳ میلیون مترمکعب آب مصرف می کنند در شهر تهران




در سال آبی جدید میزان بارندگی در استان تهران حدود ۸۰ درصد کاهش یافت. در چنین شرایطی تخمین زده می شود که مخزن سدهای تامین آب تهران حدود ۸۳ میلیون مترمکعب کمتر از مدت مشابه سال گذشته باشد. کمبود آب باعث شد شرکت آپوای در استان تهران اعلام کند که آب حدود ۹۸۰۰ مشترک را به دلیل مصرف بی رویه آب قطع می کند. در زیر این موضوعات را با علی اکبر ملکوتی، مدیر بهره برداری آبفای آپوایی در استان تهران در میان گذاشته ایم.