برخورد با زمین خواری و تغییر غیرقانونی این بار در نوروز آباد احمدآباد مستوفی


تخریب ۵ گاراژ زباله در نوروزآباد

صبح روز پنجشنبه ۹ تیرماه در راستای اجرای تبصره ۲ بند ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغات، ۴ تاسیسات غیرمجاز در منطقه نوروزآباد منطقه احمدآباد مستوی حذف و منهدم شد.

کد خبر: ۱۳۷۳۹۰۵

تخلفات و ساخت و سازهای بدون پروانه به صورت چهاردیواری و تغییر کاربری صورت گرفت که با حضور عوامل جهاد کشاورزی، نگا، شهرداری و این اداره کل رفع شد.