برای محاسبه نرخ مسائل در مناطق ترافیکی به سامانه «تهران ممکن است» مراجعه کنید


بر مقدمه داستان ها جام جم وب مبتنی برروابط کلی معاونت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه بار را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدید کنندگان شهرداری تهران در اطلاعیه ای ادعا کرد: پس اجتناب کرده اند سوالات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابهامات مطرح شده اجتناب کرده اند سوی برخی ساکنان، نحوه محاسبه نرخ تعرفه محدوده های ترافیکی را به اطلاع تهران گران برسانید. در گذشته اجتناب کرده اند رزرو قالب بازدید کنندگان، همراه خود برای مشاوره سامانه «تهران ممکن است» می توانید همراه خود ملاحظه به معاینه فنی خودرو، محدوده سکونت، محدوده تردد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساعات تردد، در ۴ مرحله آسان، میزان ارزش پرداختی را محاسبه کنید.

بر مقدمه این اطلاعیه، هر شهروند ممکن است همراه خود برای مشاوره برخورد اینترنتی http://neweforms.tehran.ir/calculate-traffic-tehran-1401 اجتناب کرده اند این امکان استفاده تدریجی، ابتدا نوع معاینه فنی خودرو را خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس نوع معاینه فنی خودرو انواع اسکان ‌ در مرحله بعد همراه خود انواع محدوده ترافیکی (قالب بازدید کنندگان هر دو مدیریت آلودگی هوا) را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس ترتیب ساعت تردد، میزان از واقعی ارزش‌های پرداختی را محاسبه کنید.

تأمین: ایسنا

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/