ببین نیکلا کی یتیم شد!
خبر مرگ «ژان ژاک سامبی» شاید اولین برخورد ما با او باشد، او کیست؟ حتی اگر با تحقیق تصویری از او پیدا کنیم، باز هم این رمز و راز برای ما باقی می ماند، اما شخصیت هایی که او به تصویر می کشد، شناختی دور و دراز به ما می دهد.