بازرسی نامحسوس پلیس اجتناب کرده اند واحدهای صنفی در ماه مبارک رمضان


بر ایده مطالعات جام جم اینترنتسرهنگ غیر معمول مرادی معاون اماکن نهایی پلیس ایمنی پایتخت همراه خود ردیابی به بازرسی نامحسوس پلیس اجتناب کرده اند واحدهای صنفی در ماه مبارک رمضان ضمن تشریح عمیق زمان بندی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نحوه ورزش اتحادیه ها {در این} ماه مبارک اظهار داشت. آنها نیاز دارند اطلاعات زیر را در تذکر بگیرند:

۱- کلیه واحدهای صنفی مسافربری موظفند طبق این سیستم زمانبندی ورزش ادعا شده اجتناب کرده اند سوی مامور نظارت بر اماکن نهایی ورزش نمایند، استتار مناسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرهیز اجتناب کرده اند تظاهر به روزه داری الزامی بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت تخلف واحد صنفی ممهور به مهر {خواهد بود}.

۲- الزامی است کلیه واحدهای جگر، آبغوره، بستنی، ساندویچ، پیتزا را انتخاب کنید و انتخاب کنید کباب به همان اندازه نیم ساعت در گذشته اجتناب کرده اند اذان مغرب به طور مناسب تعطیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت ورزش واحد سندیکا تعطیل می باشد.

۳- کلیه کافه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید رستوران های موجود در اقامتگاه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات اقامتی موظف به رعایت استتار مناسب بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عین جاری حق پذیرایی اجتناب کرده اند مشتریان خارج اجتناب کرده اند اقامتگاه را نخواهند داشت.

۴- هرگونه تظاهر به روزه داری در هر منصفانه اجتناب کرده اند واحدهای صنفی توسط مدیران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراجعین ممنوع بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت رعایت واحد صنفی پلمب تبدیل می شود.

۵- بر ایده انتخاب مقام ناظر کلیه فروشگاه های داروها غذایی، آب میوه، بستنی، جگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کباب ساده در ماه مبارک رمضان اجتناب کرده اند منصفانه ساعت در گذشته اجتناب کرده اند صبحانه به همان اندازه منصفانه ساعت در گذشته اجتناب کرده اند سحر مجاز به ورزش هستند.

۶- کیوسک ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات پذیرایی موجود در سالن مسافربری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایستگاه راه آهن انصافاًً استتار شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند تظاهر به روزه داری خودداری شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت تخلف واحد صنفی تعطیل تبدیل می شود.

۷- هیچ منصفانه اجتناب کرده اند اسپرسو خانه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سفره خانه های عادی شهر حق کار در روز را ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت رعایت وحدت اتحادیه به همان اندازه بالا ماه مبارک رمضان تعطیل تبدیل می شود.

۸- کلیه کلاس های خدماتی کدام ممکن است قصد حاضر شرکت ها در ماه مبارک رمضان را دارند جز همراه خود مجوز اداره مدیریت اماکن نهایی مجاز به ورزش نیستند در هر مورد دیگر ورزش آنها ممنوع {خواهد بود}.

۹- کلیه فروشگاه مواد غذایی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواربارفروشی ها مجاز به سرو وعده های غذایی ساده در خارج اجتناب کرده اند منزل هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حق پذیرش خریدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرو وعده های غذایی هر دو نوشیدنی در گذشته اجتناب کرده اند اذان مغرب را دارند.

۱۰- تمامی سینماها در ماه مبارک رمضان جدا از شب قدر اجتناب کرده اند افطار به همان اندازه سحر همراه خود رعایت مدیریت های انضباطی می توانند ورزش کنند.

۱۱- همراه خود ملاحظه به در پیش بودن فصل تابستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعطیلی برخی اجتناب کرده اند مدارس، استخرها می توانند پس اجتناب کرده اند صرف صبحانه همراه خود رعایت مبانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقررات مربوطه شرکت ها آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزشی را به مشتریان شخصی حاضر دهند.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/