ایورمکتین در معامله با بیماری عروق کرونر مرکز کارآمد نیست


بر مقدمه تجربیات جام جم اینترنتنتایج عالی بررسی جدید غول پیکر نماد می دهد کدام ممکن است ایورمکتین به تسکین علائم COVID-19 کمک نمی شود.

محققان دریافته‌اند کدام ممکن است ایورمکتین بیشتر اجتناب کرده اند دارونما در کاهش علائم COVID-19 حرکت نمی‌تدریجی.

محققان اثربخشی ایورمکتین را در مقابل با دارونما یا سایر معامله با ها در بیش اجتناب کرده اند ۳۵۰۰ نفر تحت تأثیر KOID تعیین مقدار کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ فایده قابل توجهی با معامله با ایورمکتین پیدا نکردند.

دوزهای زیرین ایورمکتین ممکن است مسائل جانبی نامطلوب ای یادآور عوارض، حالت تهوع، تورم، بثورات پوستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرگیجه تحمیل تدریجی. برخی اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی قابل انجام است تنظیمات بصری را تخصص کنند.

ایورمکتین علاوه بر این ممکن است با سایر داروها یادآور رقیق کننده های خون تداخل داشته باشد.

بلعیدن دوزهای بیش از حد ایورمکتین ممکن است مسائل جانبی خطرناکی تحمیل تدریجی.

محققان گفتند: “ایورمکتین در دوزهای بهتر ممکن است عواقب سمی بر ذهن داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید علائم عصبی یادآور گیجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشکال در قدم زدن را تحمیل تدریجی.”

استفاده بیش اجتناب کرده اند حد اجتناب کرده اند ایورمکتین ممکن است باعث تهوع، استفراغ، اسهال، سرگیجه، تشنج، کما را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی در حال مرگ شود.

خطرات شناسایی شده است ای در ارجاع به این دارو موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگرچه آزمایشات پزشکی برای تعیین مقدار این دارو یکپارچه دارد، با این حال داده های کافی برای پیشنهاد استفاده اجتناب کرده اند این دارو برای معامله با کووید {وجود ندارد}.

تأمین: مهر

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/