ایران قطعنامه شورای حقوق بشر را رد کرد
و وزارت امور خارجه در بیانیه ای در محکومیت و رد تصمیم شورای حقوق بشر اعلام کرد: ایران تشکیل هر گونه سازوکار جدید برای رسیدگی به پرونده های دو ماه گذشته را غیرضروری و نقض حاکمیت ملی کشور می داند و نمی داند. وظیفه محول شده در این زمینه را تشخیص دهد.