ایران در ساخت آموزشی رتبه پانزدهم جهان را دارد


بر ایده بررسی ها جام جم اینترنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در خصوص جامعه رادیویی ایران، محمد رج پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون مالی مجلس شورای اسلامی در این سیستم سلام صبح بخیر در {پاسخ به} سوالی مبنی بر اقدامات شورا برای نتیجه گیری مانترا را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت ۱۴۰۱ ذکر شد: نمایندگی های تولیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها بنیان: مجلس شورای اسلامی در امتحان شده است در راستای فرمان مقام معظم مدیریت اجتناب کرده اند قابلیت های آموزشی ملت در سال جدید استفاده از تنبل.

وی در یکپارچه با دقیق اینکه ایران در حال حاضر رتبه پانزدهم جهان را در زمینه ساخت علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها دارد، ذکر شد: روزی کدام ممکن است کشوری به این امکانات را انتخاب کنید و انتخاب کنید رتبه آموزشی رسید، ممکن است اجتناب کرده اند این توان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالقوه برای تحمیل ثروت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گشایش مالی استفاده تنبل.

رئیس کمیسیون مالی مجلس شورای اسلامی در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند سخنان شخصی ذکر شد: در جاری حاضر ۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۰ نمایندگی داده ها بنیان در ملت موجود است کدام ممکن است در مقابل با قابلیت مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواستن نهادها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر تیم ها انواع به سختی است. ”

این سیستم سلام صبح خوشایند اجتناب کرده اند شنبه تا پنجشنبه هر هفته ساعت ۶:۳۵ به تهیه کنندگی حسین معصومی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زهرا گیدی اجتناب کرده اند رادیو ایران منتشر شده تبدیل می شود.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/