ایران اجتناب کرده اند ممنوعیت کشت خشخاش در افغانستان استقبال می تدریجیبر ایده تجربیات جام جم اینترنتسردار اسکندر مومنی در این سیستم ویژه خبری سیما در {پاسخ به} سوالی مبنی بر تاثیر ممنوعیت کشت خشخاش در افغانستان ذکر شد: اکنون این تصمیمی است کدام ممکن است گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتن شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید دید {در واقعیت} خواه یا نه به هر طریقی جمهوری اسلامی ایران اجتناب کرده اند هرگونه کاهش ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشت داروها مخدر در افغانستان استقبال می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آن است {کمک می کند} را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه رایزنی های مورد نیاز را با گروه جهانی برای معامله با به موضوع متفاوت انجام داده است. کشت، معیشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش ساخت داروها مخدر در افغانستان باید دید در شکسته نشده توسعه، خواه یا نه شناخته شده به عنوان منصفانه اقدام ممکن دیده تبدیل می شود یا خیر؟

او ذکر شد: «در سال ۲۰۰۰ ساخت داروها مخدر در افغانستان به کمتر اجتناب کرده اند ۲۰۰ تن کاهش کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید درجه زیر کشت حدود ۷۰۰۰ هکتار بود. با حضور را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت کشورهای عضو ناتو به‌ویژه آمریکایی‌ها، ساخت در ۲ دهه به بیش اجتناب کرده اند ۹۰۰۰ تن رسید (بر ایده آمار گروه ملل).

وی شکسته نشده داد: در زمینه داروها مخدر در افغانستان ویرانی به بار معرفی شده است اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدای اجتناب کرده اند اینکه هیچ مدرکی مبنی بر قاچاق داروها مخدر توسط هواپیماهای آمریکایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناتو {وجود ندارد}، آنها بهبود کشاورزی را الهام بخش کرده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ تنها کشاورزی را تایید را انتخاب کنید و انتخاب کنید الهام بخش می کنند. کمک های تخنیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکنالوژیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر بذرهای پرمحصول را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح بذر به ساخت از داروها مخدر در افغانستان کمک کرد کدام ممکن است بر ایده آمار مناسب گروه ملل متحد بیش اجتناب کرده اند ۹۰ نسبت تریاک جهان را ساخت می تدریجی.

چون آن است دبیرکل ستاد نبرد با داروها مخدر کسب اطلاعات در مورد داروها مخدر اقتصادی دلیل داد: «در دهه قبلی اگر داروها مخدر عادی اجتناب کرده اند افغانستان به مناطق تولید دیگری اجتناب کرده اند جمله اروپا منتقل شد، متأسفانه با حمایت کشورهایی کدام ممکن است افغانستان را اشغال کردند، به‌ویژه داروها پیش‌ساز، اجتناب کرده اند افغانستان خارج شد. اجتناب کرده اند اروپا به افغانستان سرازیر شد.»

به آگاه دبیرکل ستاد نبرد با داروها مخدر، پیش سازها موادی هستند کدام ممکن است {به خودی خود} بوتلگ نیستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصارف مختلفی دارند، با این حال مبنای بی نظیر ساخت داروها مخدر مربوط به هروئین را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیشه، پیش سازهایی هستند کدام ممکن است اجتناب کرده اند اروپا به افغانستان می آیند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنجا برای داروها مخدر اقتصادی می چرخد ​​را انتخاب کنید و انتخاب کنید برمی گردد.

مومنی ذکر شد: ما قطعا اجتناب کرده اند کاهش کشت خشخاش در افغانستان استقبال می کنیم، با این حال این ممنوعیت باید برای ادغام کردن بسیاری از ساخت داروها مخدر به طور قابل توجهی داروها مخدر اقتصادی در افغانستان باشد.

مومنی در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند سخنان شخصی ذکر شد: متاسفانه اکنون شاهد ورودی در عمق پیش سازها اجتناب کرده اند اروپا به افغانستان هستیم. در گزارش ماه قبلی کدام ممکن است نشست سالانه کمیسیون داروها مخدر در وین بود، ما رسماً گفتن کردیم، هشدار دادیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی سند همکاری با گروه ملل را امضا کردیم.

وی ذکر شد: ما باید با داروها مخدر اقتصادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزمره مقابله کنیم.

مومنی در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند سخنانش با دقیق اینکه موضوع داروها مخدر منصفانه موضوع نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید جمعاً تجزیه و تحلیل شود، ذکر شد: واقعیت اینجا است کدام ممکن است در افغانستان باید اتفاقی بیفتد. بهبود ایمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید معیشت باید منصفانه متفاوت نوزاد در افغانستان باشد.

وی شکسته نشده داد: در سخنرانی اواخر اسفندماه در گروه ملل این توصیه مطرح شد کدام ممکن است مورد استقبال گروه ملل نیز قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سند مناسب جایگزین شد کدام ممکن است اینها {به سمت} متعهد شدن تکنیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم کامل حرکت کنند.

دبیرکل گروه نبرد با داروها مخدر در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند سخنان شخصی با تاکید بر اینکه باید راهبردهای جدید را برای بهبود مناطق جدید متعهد شدن کنیم، ذکر شد: در آبان ماه ۱۴۰۰ کارگاه تخصصی تحولات افغانستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحولات آن را تشکیل دادیم. با اشاره به داروها مخدر ۲ مونتاژ ستادی را به این موضوع اختصاص دادیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموعه اقداماتی را کدام ممکن است باید توسط ایران انجام شود، راهبردهای متعهد شدن شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سناریوهای حال تدوین شده، به رئیس جمهور ابلاغ را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اصل ایشان به همه طرف های ذیربط ابلاغ شد.

وی شکسته نشده داد: ما آمادگی داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید منتظر نبودیم کدام ممکن است منفعلانه حرکت کنیم، به همین دلیل حوادث خاص است، با این حال موضوعی کدام ممکن است باید در موجود در به آن است بپردازیم، تنظیم الگوی خوردن {است تا} باعث سوق دادن یا افزایش داروهای عادی به صنعت نشود. تصمیماتی متعهد شدن شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید وظایفی برای وزارتخانه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادهای زیبایی شناختی مختلف فکر شده {است تا} اجتناب کرده اند این امر جلوگیری کنند.» آموزش خانوار ها برای معامله این پدیده.

وی در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند سخنان شخصی به تصویب این قوانین ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: رئیس کل دادگستری این لایحه را به مقامات کشتی کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدوار است سریع این قوانین به مجلس ارجاع شود. اصول باید کبریت با وضعیت حال {به روز} شوند.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/