امیر عبداللهیان زمان برگزاری نشست مشترک برنامه جامع اقدام مشترک در سطح وزرای خارجه را تشریح کرد.



گزارش کردن جام جم آنلاینحسین امیرآباد اللهیان درباره «احتیاط» و «آیا» نشست مشترک برنامه جامع اقدام مشترک در سطح وزرای امور خارجه گفت: ما نظرات خود را از طریق نماینده اتحادیه اروپا به سایر طرف ها از جمله آمریکا ارائه کرده ایم. اتحادیه و ما منتظر دریافت پاسخ هستیم.

وزیر امور خارجه ایران تصریح کرد: باید مطمئن شویم که همه خطوط قرمز ما در نظر گرفته شده و از توافق پیش روی خودمان سود کامل اقتصادی را خواهیم برد. اگر به این نقطه برسیم، مراحل بعدی مورد بحث قرار خواهد گرفت.