امسال اجتناب کرده اند تذکر بارندگی سال سختی است / مردمان پس انداز مالی می کنند


بر ایده بررسی ها جام جم تحت وبعلی اکبر محرابیان وزیر انرژی علی اکبر محرابیان در محیط دیدار با اعضای گروه آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشاورزی اظهار داشت: {در این} مونتاژ گزارشی اجتناب کرده اند وضعیت آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی در شش ماهه دوم سال قبلی حاضر شد. علاوه بر این این سیستم های وزارت انرژی به طور قابل توجهی نشریات تابستانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت دارایی ها آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی برای سال ۱۴۰۱ حاضر شد.

وی افزود: امیدواریم به برکت این همکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید در چارچوب بودجه ۱۴۰۱ کدام ممکن است بودجه خوبی نیز هست بتوانیم مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتظارات مردمان را برآورده کنیم. مردمان کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهری نسبت به موضوع آبرسانی در روستاها انتظارات بالایی دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتظارات خوبی هم دارند. در همین راستا ساختار جهاد آبرسانی با هدف آبرسانی به ۱۰ هزار روستا {در سراسر} ملت در جاری اجراست را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد از همه با تزریق بودجه ۱۴۰۱ این ساختار عظیم عمرانی {در سراسر} ملت شتاب بیشتری خواهد گرفت.

محرابیان با دقیق اینکه در موضوع شهرها در تذکر داریم در شهرهایی کدام ممکن است با اشکال مواجه هستند آبرسانی را رشد دهیم، اظهار داشت: امیدواریم در سال ۱۴۰۱ متنوع اجتناب کرده اند این ساختار ها را اجرایی کنیم. اگرچه سال سختی اجتناب کرده اند تذکر بارندگی است. برخی اجتناب کرده اند استان ها به طور قابل توجهی استان هایی کدام ممکن است ۲ سال متوالی خشکسالی دارند اجتناب کرده اند خشکسالی مبارزه کردن می برند. ما اجتناب کرده اند همه ساکنان شخصی می خواهیم کدام ممکن است در بلعیدن شرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشاورزی صرفه جویی کنند.

تأمین: مهر

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/