امام و شما تغییر می خواهید


350 میلیارد تومان به بیمارستان اسلامشهر اختصاص یافته است

بر اساس این رویکرد توانستند بیشترین تحولات را در سطوح خودسازی، جامعه‌سازی، نظام‌سازی و تمدن‌سازی ایجاد کنند و منشأ تحولات عمیق و گسترده در زمینه‌های مختلف و گوناگون شوند. زمینه ها ایجاد شد.

تغییر و تجدد از دیدگاه امام تنها به عرصه های مادی و عینی، تغییر در نگاه به دین، تغییر نگاه به آینده و ایجاد تمدن نوین اسلامی، تغییر در مبانی دانش کاربردی محدود نمی شود. و مدخل فقه. در حوزه مقررات، تغییر نگاه و همچنین شامل قدرت های جهانی، قدرت های بزرگ و اعتقاد آنها به معافیت از مجازات و مفاهیمی از این دست، در سراسر جامعه و حکومت رواج دارد. مخاطبان او در تکامل یک گروه محدود، یک گروه محدود یا یک حرفه خاص نبودند. مقصد او ملتی افسرده، با فرهنگ اطاعت بود. امام توانست با تبدیل افسردگی و تسلیم ملت، جامعه و افکار عمومی را از جامعه ای منفعل و افسرده به ملتی پویا و دارای اراده و توان و قدرت تبدیل کند و روحیه مطالبه گری معقول را با همه چیز زنده کند. حقوق.

این روحیه، پویایی جنبش میدانی را ایجاد کرد و در رفتار ملت و در خلق و خوی ملت، مطالبه گری، یعنی مستلزم امور بزرگ و مهم، وارد میدان شد. با رویکرد تحول عملگرایانه امام; این ملت به ملتی مطالبه گر تبدیل شد و نمونه ای از تحول عجیبی بود که به وجود آوردند.

تغییر دیگر تغییر در نوع نگاه مردم به خود و جامعه بود. ملت ایران نسبت به خود نگاه تحقیرآمیزی داشت (برخلاف اراده قدرتها و قدرتهای بزرگ). امام این را به احساس عزت، احساس اعتماد به نفس تبدیل کرد، مردم را از یک حکومت استبدادی به حالت عادی تبدیل کرد و نقش تعیین کننده را به مردم داد، به مردمی که خودشان نوع حکومت را تعیین می کنند. آنها قاطع شدند، آنها خواستار شدند. خلاصه؛ حالت خود خواری که در مردم وجود داشت کاملاً تبدیل به یک حالت عزت و خودباوری برای ملت شد. این روند تکاملی باعث تغییر در نوع و سطح مطالبات مردم شد و تغییری در خواسته های مردم رخ داد. خواستار استقلال و آزادی. این یعنی [آرمانهای] عظیم. یا شعار «نه شرقی نه غربی». در خواسته های مردمش چنان تغییری ایجاد شده که او از این حقیر، کوچک، محلی و محدود به امری اساسی و بزرگ، انسانی و جهانی تبدیل شده است.

تغییر در نظام اداری و فقه حکومتی امام، طبقه ای است که با مبانی دقیق نظری و عملی مبتنی بر روش و قانون تعریف شده است که منجر به تغییر نگاه دینی به جامعه و فقه عملی شد. تغییر نگاه به دین یکی از تحولات انقلاب امام است. امام در چارچوب نگاه تحول آفرین فقه ذهنی و اجتهاد، فراتر از منزوی ساختن احوال شخصیه افراد و مسائل عبادی که وظیفه دین، مسئولیت دین و پیام دین را محدود می کرد، رفت. دین در شرایط شخصی، عبادی و فردی؛ او پیام سازماندهی، تمدن و تربیت اجتماعی و انسانی را برای دین تعریف کرد و گذاشت. این امر موجب تغییر نگاه به دین در سطوح مختلف جامعه شده و این نوع رویکرد نیز نگاه به آینده را تغییر داده و تمدن نوین اسلامی را به وجود آورده است. آغاز این رفتار تحول آفرین تغییر در مبانی معرفت شناسی کاربردی، تغییر در مبانی معرفت شناسی کاربردی و ورود فقه به عرصه تشکیلات بود. در حوزه سازمان و مدیریت وارد فقه امام شوید.

یکی دیگر از مسائل مهم در نظام فکری و اداری انقلابیون امام راحل، ایجاد تغییر در نگرش و اعتماد نسل جوان است که در تاریخ ایران بی سابقه است. او به افکار و اعمال جوانان اعتماد داشت. این به معنای واقعی کلمه یک تغییر اساسی بود. تشکیل سازمان ها و نهادها در عرصه های سیاسی، نظامی، امنیتی، فرهنگی و اقتصادی با مدیریت جوانان نمونه ای ابتکاری و موفق است. یعنی امام با رویکرد تحول آفرین خود با اعتماد به نیروهای غیر جوان; به عقل جوان و عمل جوان اعتماد داشتند. جوانان به عنوان ذخیره نظام و ثروتی برای نظام تلقی می شدند و امام با تکیه بر این رویکرد، نگاه قدرت های جهانی و قدرت های بزرگ و اعتقاد آنها به توانایی شکست در نظام را تغییر داد. سطح میدان در نظام فکری امام و حکومت ایشان، توسعه و پویایی از ویژگی های اساسی هر جامعه زنده است.

از این رو امام علاوه بر شخصیت روانی، دارای سبک خلاقی بود که او را در حلقه شخصیت ها و رهبران تکاملی تعریف می کرد. ما باید از امام درس بگیریم. امروز ما نیازمند دیدگاه و رویکرد تحول آفرین امام در بخش های مختلف هستیم. باید مواظب باشند که بقای انقلاب، راه امام و بقای انقلاب در گرو این باشد که ما دائماً برای نوآوری و تغییر تلاش کنیم. با پرهیز از استخوان بندی و مدرنیزاسیون لیبرالی به عنوان دو شری که گفتمان و سبک حکومت و رهبری امام را تخریب و تحریف می کند. جهت مستمر بهبود و تحول را مطابق با نظام تحول آفرین امام و رهبری در نظر بگیرید. دگرگونی صحیح مستلزم دیدگاه الهی و وحدت بخش از تغییر و حمایت فکری است. در روند اجرای نظام انقلابی معماران و رهبران انقلابی باید به ویژگی ها و مولفه های دینی و انقلابی آن توجه کرد و خاطرنشان کرد: «انقلابی بودن لزوماً به معنای اعتراض و رفتار پرخاشگرانه نیست، بلکه به معنای گرایش مستمر به پیشرفت، تکامل است. نباید با دگرگونی فکری اشتباه گرفته شود، در گاه تصورات واهی تغییر، راه را برای توسعه جامعه می بندد و بر خلاف انتظار گشایش، خود را در دست نیروهای فعال و پویای کشور حبس می کند؛ تحول، عدالت و میل به ساختن برعکس می شود و سه شاخص معنویت، عدالت و عقلانیت در فرآیند رفتار مدیریتی فراموش می شود.

در چنین شرایطی با جابجایی شرکت اصلی و فرعی، مدیریت و کل افکار عمومی شرکت فرعی سردرگم می شود; و جامعه از رسیدن به هدف خود یعنی اعمال روش فکری و عملی در گفتمان تحول آفرین امام دور خواهد شد.

در چنین فضایی نه تنها توسعه رخ خواهد داد، بلکه «رهبری در مدیریت گفتمان تغییر» با مشکلات اساسی مواجه خواهد شد. نگاه سیستماتیک به فکر یک رهبر تغییر بسیار مهم است.

ایران قوی و قدرتمند. خروجی و اثر عبارتند از «تحول» و «جستجوی تبدیل». ایران قدرتمند با رکود و عقب ماندگی به دست نمی آید و تنها با میل همیشگی به پیشرفت و تلاش بی وقفه و با تهیه تجهیزات به دست می آید.

نکته آخر اینکه امام تحلیل وارین با التزام به اصول و عدم خدشه دار کردن رویکرد، راه انحراف به سمت استخوان بندی و مدرنیته را در ابعاد مختلف از جمله مفاهیم، ساخت و ذهنیت مفهوم امام و امت، حقیقت، بستند. سودگرایی و ساختارها

تنها پیمودن مسیر درست برای تغییر و بنیادگرایی بدون پیروی از «تغییر پیشرو» نتایج مثمر ثمری در بر نخواهد داشت. یک عامل گران قیمت و فرصت طلب است.

عبدالله الترابی