افزایش ۴۰ درصدی صادرات نفت نپخته ایران


بر ایده داستان ها جام جم اینترنتمحسن خجسته مهر احیاء را انتخاب کنید و انتخاب کنید احیای بازار محصولات صادراتی اجتناب کرده اند کف دست گذشت در دوران تحریم را یکی اجتناب کرده اند رویکردها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازها مقامات سیزدهم عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: {در این} راستا نسبت به دوران تحریم به برخی کشورهای هدف صادرات بیشتری داشته ایم. فاصله تحریم ها.اجرای برجام».

مدیرعامل نمایندگی سراسری نفت ایران ذکر شد: صادرات میعانات گازی نسبت به ابتدای مقامات ۲ را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیم برابر افزایش کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بخش نفت نپخته در مجموع به بیش اجتناب کرده اند ۴۰ نسبت افزایش صادرات کف دست یافتیم.

پیشتر رویترز گزارش داده بود کدام ممکن است صادرات نفت ایران به چین اجتناب کرده اند زمان پرجام فراتر گذشت است.

تأمین: تسنیم

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/