افزایش محسوس دما در ملت تا اواسط هفته بلند مدت
رئیس وسط سراسری پیش سوراخ بینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت فاجعه مخاطرات جوی اجتناب کرده اند افزایش محسوس دمای هوا تا روز دوشنبه (۱۴ فروردین) در ملت خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: اجتناب کرده اند در حال حاضر (جمعه ۱۳ فروردین) تا ۵ روز بلند مدت در اکثر عوامل ملت ملت. هوای ملت ثابت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش سوراخ بینی تبدیل می شود.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/