افزایش دیدنی انواع غرق شدگان در نوروز


بر مقدمه بررسی ها جام جم اینترنتجعفر میادفر در نشست خبری انجام نوروزی ستاد مرکزی توافق شرکت ها بازدید با ردیابی به انبساط ۱۹ درصدی ماموریت های اورژانس در ملت اظهار داشت: متاسفانه امسال آمار غرق شدگان در نوروز افزایش چشمگیری داشته است. در نوروز ۴۷ نفر در سواحل هرمزگان، خوزستان، اردبیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید مازندران جان شخصی را اجتناب کرده اند انگشت دادند. انواع ماموریت های اضطراری در حوادث رانندگی نیز ۴۰ سهم مرتفع است.

وی در گزارش نوروزی وضعیت اورژانس ملت یکپارچه داد: اجتناب کرده اند ۵ تا ۲۳ فروردین ماه، ۲ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۰۰ هزار نفر در ۱۰۰۰ بیمارستان شرکت ها درمانی بدست آمده کردند کدام ممکن است اجتناب کرده اند این انواع ۲ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰۰ هزار نفر در امکانات سرپایی معامله با را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۴ هزار نفر بستری شدند. شرکت ها بیمارستانی نسبت به سال قبلی ۱۸ سهم انبساط داشته است.

رئیس گروه اورژانس ملت با ردیابی به ۱۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۲۳ مورد بازرسی در {پاسخ به} پرس و جو آژانس مبنی بر میزان تخلفات {در این} بخش اظهار داشت: اجتناب کرده اند این انواع ۳۵۱ پرونده به مراجع قضایی راه اندازی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۵ پرونده مختومه شد. نیز پلمپ شدند.گروه بین ایالتی در نوروز. اجتناب کرده اند ۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۶۴ مورد بازرسی اجتناب کرده اند پایانه های مسافربری، ۲۲۲ مورد به مراجع قضایی راه اندازی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ واحد پلمپ شد. در بخش بهداشت چرخ دنده غذایی ۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۸۸ گروه پلمب را انتخاب کنید و انتخاب کنید نزدیک به ۱۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۰ وسط به مراجع قضایی راه اندازی شد شدند.

به مشاوره میادفر، بیش اجتناب کرده اند ۴۰۰ پایگاه سلامت در مبادی درگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خروجی شهرها تحمیل شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش اجتناب کرده اند ۲۰ هزار نفر {در این} پایگاه ها شرکت ها بهداشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید درمانی حاضر کرده اند.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/