افزایش خواص ضد میکروبی پدهای پزشکی با کمک فناوری نانو


بر ایده مطالعات جام جم تحت وبنمایندگی اطلاعات بنیان با هدف ارتقای اثربخشی پدهای پزشکی در توسل به خون، تحمیل خاصیت ضد میکروبی، استحکام را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسل به رطوبت، اقدام به ساخت پدهای پنبه ای شامل انشعابات برای جلوگیری اجتناب کرده اند مشکلات باکتریایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عفونی برای مبتلایان کرد.

پانسمان با هدف تسهیل در افزایش زخم، جلوگیری اجتناب کرده اند عفونت، جلوگیری اجتناب کرده اند خونریزی، مرطوب نگه از گرفتن زخم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دفاع کردن اجتناب کرده اند ناحیه شکسته اجتناب کرده اند آسیب های مکانیکی یادآور برآمدگی یا خراش انجام تبدیل می شود. اجتناب کرده اند گازها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پدهای استریل استفاده تبدیل می شود.

حوله ها لایه هایی اجتناب کرده اند پنبه، بنزین یا پارچه های تولید دیگری هستند کدام ممکن است ظرفیت توسل به ترشحات را دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشتر اوقات کشف نشده عناصر بیماری زا را انتخاب کنید و انتخاب کنید میکروب ها هستند. متعاقباً استفاده اجتناب کرده اند تجهیزات سوئیچ کدام ممکن است برای خوردن کنندگان مشکلات باکتریایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عفونی تحمیل نکند اجتناب کرده اند ضروریات بخش پزشکی است.

بر این ایده، این نمایندگی با همکاری ستاد رشد فناوری نانو معاونت آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری ریاست جمهوری، ساختار این پدها را با استفاده اجتناب کرده اند دندریمرها کدام ممکن است عالی نانوذره با ساختار سه بعدی متقارن، همگن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کروی است، اصلاح کرد. راندمان توسل به خون پانسمان های پزشکی باعث افزایش خواص ضد میکروبی، افزایش توانایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسل به رطوبت تبدیل می شود.

به مشاوره معاون آموزشی رئیس جمهور، دندریت ها دسته ای اجتناب کرده اند پلیمرهای شاخه ای هستند کدام ممکن است دارای انواع زیادی گروه جانبی هستند. پلی پروپیلن ایمین را انتخاب کنید و انتخاب کنید پلی آمیدین ۲ منیفولد پرکاربرد با گروه پایانی آمین هستند. این دندریت ها پروتون ها را در یک واحد تنظیم اسیدی توسل به می کنند، متعاقباً خواص ضد میکروبی اجتناب کرده اند شخصی آرم می دهند.

با استفاده اجتناب کرده اند این ذرات خاصیت جاذب پدهای طبی کدام ممکن است اجتناب کرده اند گازهای استریل، پدهای پنبه ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید بانداژ تشکیل شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاصیت ضد باکتریایی دارند، افزایش خواهد یافت. پدهای پنبه ای ساخت شده توسط این نمایندگی با استفاده اجتناب کرده اند این ذرات بازده توسل به خون بالاتری را فراهم می کرد.

اجتناب کرده اند این محصول برای توسل به خون در حرکت های جراحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشاندن زخم های مختلف برای توسل به خون را انتخاب کنید و انتخاب کنید دفاع کردن به سمت عفونت استفاده تبدیل می شود.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/