اعزام نظامی چین به شانگهای برای معاینه کامل


بر ایده تجربیات جام جم وب مبتنی برچین روز دوشنبه نیروها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰۰۰ کادر پزشکی را کمک خواهد کرد که شما بیش اجتناب کرده اند ۲۶ میلیون ساکن شانگهای در کمپین فشرده غربالگری کووید ۱۹ به شهر فرستاد. این یکی اجتناب کرده اند مهمترین اقدامات بهداشتی در چین اجتناب کرده اند تحریک کردن فاجعه کرونا است.

اجتناب کرده اند برخی درخواست شده است شد تا در گذشته اجتناب کرده اند سحر بیدار شوند تا در محل مسکن شخصی آزمایش PCR انجام دهند. خیلی ها با لباس خواب منتظر بودند.

نظامی چین می گوید بیش اجتناب کرده اند ۲۰۰۰ سرباز را به شانگهای اعزام کرده است.
به گزارش رسانه های بومی، متنوع اجتناب کرده اند استان ها اجتناب کرده اند جمله پکن کادر پزشکی شخصی را به شانگهای اعزام کرده اند کدام ممکن است انواع آنها بیش اجتناب کرده اند ۱۰ هزار نفر تخمین زده تبدیل می شود.
قرنطینه ۲ مرحله ای کدام ممکن است تقریباً تمام باند شانگهای را در بر خواهد گرفت، اجتناب کرده اند اوایل هفته قبلی برقرار است.

تأمین: خبرگزاری صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیما

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/