اشتغال اجتناب کرده اند طریق ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاصل تبدیل می شود


به گزارش جام جم وب مبتنی بر زنجان، محسن افشاجی در مونتاژ هیأت مدیره استان زنجان با تشریح مانترا سال مطرح شده اجتناب کرده اند سوی مقام معظم مدیریت افزود: ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال به هم پیوند خورده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید طبق مانترا سال ۱۴۰۱ در استان زنجان هر ۲ را دنبال می کنیم. تولیدات ساخت دقیق اطلاعات بیشتر مبتنی بر عملیات.

وی با ردیابی به اینکه حمایت های مورد نیاز اجتناب کرده اند اقتصاد اطلاعات بنیان در جمهوری اسلامی ایران تعیین کنید گرفته است، شکسته نشده داد: در جاری حاضر ایده پارک را انتخاب کنید و انتخاب کنید صندوق تحقیقات نهادینه شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید طبق این سیستم ریزی های {انجام شده} صندوق پژوهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوآوری با سرمایه ۳۰ میلیارد تومان تحریک کردن می تواند.

ولی زنجان تاکید کرد: باید عالی قدم جلوتر سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بحث ارشاد را در اصل کار قرار داد. حرکت اطلاعات بنیان ما باید {به سمت} چالش های خاص حرکت تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید اجتناب کرده اند این چالش ها حمایت کنیم.

افشارشی با خاص اینکه در کل سال جاری ظاهر شد ویژه ای به برخی چالش ها خواهیم داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به بحث {بهره وری} تجهیزات های اجرایی فوق العاده ظریف هستیم، ذکر شد: امیدواریم در جاده جدید ریلی سودآور باشیم تا مسیر مالی استان را اصلاح دهیم. پیروی اجتناب کرده اند فرمایشات مقام معظم مدیریت

وی با خاص اینکه ماه رمضان در دستور برای فروش تقوا {بوده است}، ذکر شد: باید مراقب محافظت کرامت شخص خاص، سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حکومتی باشیم چرا کدام ممکن است با مردمان دوره ای تمایز داریم. این موضوع اجتناب کرده اند همه مهمتر برای مسئولان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر به گزینه ها خصوصی، دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاسی پایبند نباشیم تأثیر ظاهری بر کل گروه ممکن است داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این موضوع فوق العاده حیاتی است.

استاندار زنجان ذکر شد: موسسات خیریه در استان زنجان ورزش خوبی دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاید اگر این مجموعه به صورت سیستمی ورزش تنبل به شما فرصت دهد باری اجتناب کرده اند دوش مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات بردارد.

افشارشی با خاص اینکه همه خیریه ها مثل پرتوی آفتاب هستند کدام ممکن است اگر توسط خودم اقدام کنند هر کدام سوگند یاد می کنند، افزود: گروه مهرانا در استان روی این چراغ ها کانون اصلی کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر خیران به صورت انفرادی حرکت کنند همین جا به خوانایی این اتفاق نمی افتد. .

وی ذکر شد: بسیاری از اینها ورزش ها آرم می دهد کدام ممکن است چقدر می توان نشاط اشخاص حقیقی را محور کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آن به نتایج خاصی رسید.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/