اشتباه محاسباتی غرب در مورد ایران تاثیر رسانه های خارجی بر میزان مشارکت در جنبش های اجتماعی چیست؟
رسانه های خارجی و پیمانکاران آنها به ایران به چشم کارشناسان داخلی غرب اندیش علوم انسانی می نگرند و تحلیل آنها از پدیده های داخلی با کمک تئوری های غربی مسیر این رسانه ها را هدایت می کند و قطعا آنها را با آشفتگی های ریاضی مواجه می کند.