استروژن هابه گذرش جام جم آنلاینیک مطالعه جدید، ارتباط بین اثر سطحی هورمون استروژن، dr-zanan، یک مرد مسن، و خطر کاهش، Marg، Nashi، به عنوان کووید-۱۹. بهترین مکان برای مصرف دوز ۱۹-Covid-19 که به شدت تحت تأثیر COVID-19 قرار گرفته است چیست؟

یککی از نخستین نماهای همگیری که در اویل، نقش همگیری کوید-۱۹ از چین با دوست آمد، کجاست که پاد که مردان منسوب به زنان، با بماری شادیدتری روبه روی میشوند. در حمایت کردها شکی نیست و مردم داد که مردان، تقریباً سه پرابر پچتر، زیر نظر نئاز پدا میکانند و پچتر دار در خطر میرگ و میر قار دردند.

سرشماری پوہهـها سعی کرد تا بفهمند که چیرا مردان منسوب به او زنان نوع سُرداتار کوید-۱۹ رنج میبرند. نظر بسیاری چون پژوهشگران در حکاکی میانی درد تستوسترون کجاست در حالی که سی حفار وجود دارد پاوپی پ هادی وصیت به تستوسترون وجود دارد حکاکی میانه یک درد در حد کفایت. از یک حفار، یک پاوپی هند باید گواهی بر تستوسترون کردها باشد.

پوهش کجاست، دادهای به پیشینیان بهدشت امامی در سود را پرسی میکند پیوند دارد. پژوپهکرون PA مرکز روی زنان بالایی ۵۰ سال مرطوب با کووید ۱۹، سه گرو را تقسیم بندی کاراندند; زنانی به عنوان داروی انسداد استروژن را بانک، زنانی که تحت هورمون دورمان جیگزینی (HRT) هستند و کنترل زرده ز زنانی که هیچ دارمانی دعای تقویه دکتر.

نتایج از کجا پژوحشن dn dst به عنوان zani ke dr نتیجه است . Danger Marg Nashi در نقش Cowied 19 Bry Zannan Darayi Estrogen 2.1 Drs Bud; در حال حاضر، انسداد استروژن در بدن با ۱۰.۱ Dr. نظارت بر خطر ابتلا به مالاریا در صورت بدن وجود دارد. GROVE CONTROL SHADAH DUR HADDAM DASHET WATER AND DANDER MARG NASHI AS KOWEID-19 RA 4.6 DRASd Nsan DAD.

نتیجه پژوپچارون GRVTEND ke در پژوهش، استروژن سطحی میانی و مارگ نشی به عنوان کووید ۱۹ را ناچان میداد. نتیجه هست، دارو های که سطح استروگن را افزیش میدهند، کن در تلاشهای دارویی پرای کهش شد کوید-۱۹ دار زنان حکاکی مستاصل دشتا باشند و باتان آنها را در ازمیشیلشاه ترشده پراشیده رد.

استفن ایوانز، دانشگاه لندن -۱۹ شدید از کانند بهره مند است.

ایوانس خاطرانشان کرد از نوع کیف پول است.

وی افزود: باید، پیشینه تولانی برسیهای، نمایی از یک را، یک وی، پیوند با یک هورمون، یک هورمون، با یک خاطر دشت. احتیاط بیشتری بکنید موضوع داش او کجاست، بشیم که هورموندرمانی، نقشش، یسیگ، میتوند فاید، جهت من را ملاقات کنید، مصاحبه با قوی ۱۹ را ببینید؟

دکتر هال حاضر، آزمایش حی، دکتر هال انجم، شادان هستند که، اثر استروژن رابر کووید ۱۹، دکتر بیماران بیشریده، دکتر بیمارستان، پارسی میکانند. بنابرین امکان dar ke bah zudi پاک پاکهی ur ur ke aya مکمل استروژن mitand من استانها ra der prabar koweed 19 عقایدش قوی است دادد ای خوب و حضور داشش بیشتر.

با گود این، پارسی های پیشین، همبستگی بین استروژن پین و سطوح کووید ۱۹ شادید را نچان داداند. تو پژووه بزرگ که دار انگلستان انجم سده آست، یاوتای پوهش سودی را تاکرار میکند و نسان میداد که میزان مرگ و میر ناشی از کوید-۱۹ دار زنان زیر دورمان جایگیزین، یک متر است. پژوهش گالب که در سال ۲۰۲۰ انگام شاد، نشان داد زنی که از قشایی در مقابل برداری ترکیبی حاوی استروژن و پروژسترون سودمند از میکانند، در سنجش با کسانی که که آیین n mr n m Sharn.

منبع: ایسنا

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/