از گرفتن رژیم غذایی کدام ممکن است باعث بیشتر سرطان ها تبدیل می شود


بر مقدمه تجربیات جام جم تحت وبنتایج منصفانه بررسی در اندازه عظیم آرم می دهد کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند شیرین کننده های مصنوعی {مورد استفاده در} وعده های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {نوشیدنی ها} خطر ابتلا به بیشتر سرطان ها را به همان اندازه ۱۳ سهم افزایش می دهند.

محققان ecu به ارتباطی بین شیرین کننده های مصنوعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشتر سرطان ها پی برده اند. مشاوران موسسه سراسری بهداشت فرانسه این بررسی را پایان دادن کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دریافتند شیرین کننده های مصنوعی علاوه بر این افزایش خطر ابتلا به بیشتر سرطان ها، در نتیجه مشکلات وزنی می شوند.

مشاوران مؤسسه سراسری بهداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیقات پزشکی فرانسه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده سوربن پاریس رژیم غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلامت ۱۰۰۰۰۰ نفر را طی هشت سال دنبال کردند.

آنها دریافتند {افرادی که} به طور مشترک اجتناب کرده اند شیرین کننده های مصنوعی استفاده می کنند اصولاً کشف نشده ابتلا به بیشتر سرطان ها هستند.

بیشترین خطر برای شیرین کننده هایی قابل مقایسه با آسپارتام را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسه سولفام-K کدام ممکن است هر ۲ در بریتانیا در محصولاتی قابل مقایسه با ماست را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی چسبناک استفاده می شوند، بیانیه شد.

نتایج آرم می دهد {افرادی که} دوزهای بهتر (معمولاً ۷۹ میلی خوب و دنج در روز) شیرین کننده های مصنوعی خوردن می کنند، ۱۳ سهم اصولاً کشف نشده ابتلا به بیشتر سرطان ها هستند.

در حالی کدام ممکن است این یافته ها خواستن به تکرار در سایر گروه های عظیم اندازه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکانیسم های اساسی تعیین شده اجتناب کرده اند طریق تحقیق تجربی دارند، آنها ادراک های مهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدیدی را با اشاره به تعیین مقدار مجدد مداوم شیرین کننده های افزودنی وعده های غذایی توسط گروه امنیت غذای اروپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر آژانس های بهداشتی {در سراسر} جهان حاضر می دهند.

تأمین: فارس

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/