از کشتن زن و فرزندم پشیمان نیستم!
او عاشق اعداد است و مهم ترین تصمیمات خود را در روزهای شماره گرفته می گیرد. مثل کشتن زن و فرزندش و تعرض به مادرش. پسری باهوش و زحمتکش که به جرم قتل دستگیر شده و اکنون زندانی شده است. وقتی سعید رو به روی گوینده نشست، قلبش را باز کرد و جنایتی را که مرتکب شده بود توضیح داد. این هفته با خوانندگان تابشی می خوانیم که این مرد درباره قتل همسر و فرزندش چه گفته است.