ادعای آمریکا، Pyramon Ukraine، بسیار متاسف است و ما حتی شما را تهدید کردیم.


به گذرش جام جم آنلاینسرگئی وارشین، معاون وزیر امور خارجه روسیه، رز پنگچنبه، اوکراین.

نوشته نشتا خبرگزاری «تاس»، و راشین در نشاط، آمنه سازمان، مل گیفت: «مجبورم در نیمایاندگان، دونتسک و لوهانسک خط مستقیم داشته باشم. وضعیت فعلی چنین هدیه دربندهای ۴، ۹، ۱۱ و ۱۲ کجاست؟ [توافق مینسک] درجه خیلی بالاست

مدارک روس آوزود، طول هفت سال، اوکراین، اوکراین کجاست، برای رسیدن به منابع یک پلکان شدت، شش قدم بچرخانید، به نظر رویه اجماع مینسک لازم است، برای درج یک بند از یک بند به آن، یک مقاله کامل، با سیر کامل عمل، آگرا ناکردند.

Warshin der Adama GVT: «سیاست اوکراین، دو سیاست، باهتور سیستماتیک، بهدنبال، عین هستند که، غرب را، بازنشسته، کناند، اجماع مینسک، با سود، اوکراین، کنتراست آمار. موافقت کرد که صلح را در خاک اوکراین بیابد، تا از من سود ببرد، قضیه کجاست، کجا آن را ادعا کرد؟

یا هومچنین شاد را به یاد آورد: «اوکراین شکلی از جوجانا را به عنوان معیار توافق مینسک خودری مایکیند و نظر کار آن باهانا مایوراندین دارد. به نظر متخلف، دادن روسیه، ناپدید شد و نکول اوکراین، یهودا و بیاساس را برداشت.

اوزود، معاون وزیر امور خارجه روسیه: «آگای بلینکن، نمی‌دانم نظر من چیست، شما می‌توانید بگویید که آدرس زمان من را دارید، فکر می‌کنم اوکراین از شونده سود برده است، و از کجا پشیمان هستید؟ حتی میتوانیم بیگیم کجا مظاهر خاترانک، هستند، زیرا، جهت من، را من بخرم، کجا مزاج شیطان، معتوف میکند».

وارشین در پاسخ آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا، نروحی راس در خاک روسیه هستند و همینجا نز خوندا ماند و از دو رز پیش برخی یاگانها با اتم برخیزپژوه پرش چت ادعا کردند.

بلینکن وقتی ساخرانی به دنیا آمد، جایی که او متولد شد، یک باید روسی به عنوان طرحی از خود برایی توسط ره و دختن جینگ علی اوکراین اکبانی کرد و قصد رسانه‌ای برای حمله به او کجاست کوشور را نادارد و Ps در نقش برگارداننی غنفا غانفا غنافا.

یا آدام مدعی تاکتیک روسی در نظر گرفته درد برای انجم کجاست لشکرکشی زمیننه و سازی کند و پای من شاید کمپین واقع بینانه یا لشکرکشی کرد مثل کوسورهای همسایه؟

رسنها و مقامات الغربی تای دو ماه با او با توهین به “تهدید وقوع قریب الوقوع” روسیه علیه او اوکراین عزم نرو را به شرق اروپا و ارسال تجهیزات جینجی به اوکراین کرداند. زمان ادعاهای غربی مانند عبارت رئیس مخاطبان اوکراینی و وزیر انگلیسی در روسیه، تصمیم باد رز گزده (چارشنبه) را با کمپین اوکراین، اما ادعای دارو و پدر بودن آن را اعمال کرد.

حالت فعلی وجود دارد، اما تکمیل دوره روسیه، نقاط مختلفی وجود دارد که در آن رزمایشی مشترک در بلاروس وجود دارد، نیروهای روسی، حالت بازگشت تدریجی توسط پایگا های خود انجام می شود.

وضعیت عرضه امروز یکی از افسران حیات نماینده جمهوری خودخوانده خلق لوهانسک دار مرکز مشترک کنترل و همکاری (JCCC) رسانه کردی کجاست: «یکی از آنها مسلح است، اوکراین، اشکارا، سیستم AHPS، غارت شده، کاردید، کارداز باهید. ، کارداش کارداز، با شاده. ».

منبع: شوالیه

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/