اختراع ۱۶۰۰ کیلوگرم داروها مخدر در نبرد مسلحانه مرزبانان همراه خود قاچاقچیان کشته شدگان


بر ایده تجربیات جام جم وب مبتنی برسردار احمدعلی گدرزی در تشریح این خبر، دلیل داد: مرزبانی مرزبانی سراوان در راستای مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراقبت اجتناب کرده اند نوار مرزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخورد قاطع همراه خود قاچاق داروها مخدر در مرزهای کشورمان ورزش داروها مخدر را انجام داد. باند قاچاق در قلمرو مرزی اسفندک در سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان همراه خود داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم ریزی از واقعی عملیاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریک کردن اقدامات کنترلی، انهدام این باند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختراع محموله داروها مخدر در اصل کار مرزبانان قرار گرفت.

وی افزود: همراه خود هدایت عملیاتی مرزبانی استان، مسیرهای حرکت قاچاقچیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمان این سیستم ریزی شده برای سوئیچ محموله های داروها مخدر به اعماق ملت خاص شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در راستای مقابله همراه خود سوداگران نابودی، تعدادی از نیروی کار پوششی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملیاتی اجتناب کرده اند سراوان در اصل کار قرار گرفتند. شناسایی شده است است. مرزبانان هنگ مرزی همراه خود اجرای این ساختار، مدیریت را به انگشت گرفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سودآور به اختراع محموله غول پیکر داروها مخدر شدند.

گدرزی تصریح کرد: قاچاقچیان کدام ممکن است قصد داشتند همراه خود منصفانه تجهیزات خودرو در زمان صحیح وارد ملت شوند کدام ممکن است در کمین قرار گرفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در محاصره ماموران قرار گرفتند، آغاز به گرفتن {به سمت} مرزبانان کردند کدام ممکن است بلافاصله نیروهای مرزبانی موضع گرفتند. شگردهای عملیاتی انتقام جویانه در نتیجه این شد کدام ممکن است همراه خود ملاحظه به کمیت بیش از حد منقل مرزبانی، قاچاقچیان نتوانستند از دوام کنند، خانه را خوب کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود انصراف خودروی حامل داروها اجتناب کرده اند محل متواری شدند.

وی یکپارچه داد: {در این} معنی مرزبانان سودآور به توقیف منصفانه تجهیزات خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختراع حدود منصفانه تن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۲۲ کیلوگرم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۰۰ خوب و دنج بسیاری از داروها مخدر اجتناب کرده اند جمله منصفانه تن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۲۲ کیلوگرم تریاک، ۲۰۰ کیلوگرم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۰۰ خوب و دنج شاهدانه شدند.

فرمانده مرزبانی مرزبانی در طولانی مدت همراه خود خاص اینکه ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستگیری متهمان این پرونده در اصل کار قرار دارد، خاطرنشان کرد: دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باید بدانند کدام ممکن است همین الان مرزبانان مجاهد هستند. کنار هم قرار دادن‌تر اجتناب کرده اند همه وقت برای {پاسخ به} هر تجاوزی، سرزمین میهن عزیزمان را در اختیار دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجازه نمی‌دهند کدام ممکن است اخلالگران نظم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی مرتکب اعمال بوتلگ شوند.

تأمین: فارس

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/