اختراع خوب انبار غول پیکر کالای قاچاق در پایتخت


بر ایده مطالعات جام جم اینترنتسردار حمید هداوند جانشین فرمانده انتظامی تهران غول پیکر اجتناب کرده اند اختراع خوب میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۸۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۶۰ تجهیزات انرژی الکتریکی قاچاق به قطعا ارزش آن را دارد ۳۰۰ میلیارد ریال اجتناب کرده اند خوب انبار در جنوب تهران خبر داد.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: ماموران پایگاه جنوبی پلیس ایمنی مالی تهران همراه خود از اشراف زاده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید رصد خوب اجتناب کرده اند انبار انواع زیادی فراهم می کند برقی قاچاق در انباری در قلمرو «فدائیان الاسلام» مطلع شدند. . جاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلافاصله موضوع را در اصل کار شخصی قرار دادند.

سردار هداوند افزود: {در این} تکنیک ماموران پلیس اعلان پس اجتناب کرده اند انجام تحقیقات تخصصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب داده ها مورد نیاز همراه خود توافق مقام قضایی اجتناب کرده اند این انبار بازدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع خوب میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۶۰ تجهیزات انرژی الکتریکی قاچاق با بیرون بارنامه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجوز قانونی اختراع کردند.

جانشین فرماندهی انتظامی تهران غول پیکر قطعا ارزش آن را دارد اموال اختراع شده {در این} انبار را ۳۰۰ میلیارد ریال برابر تعیین مقدار متخصصان مربوطه عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: {در این} اتصال شخص خاص تعیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر شد. به در کنار پرونده به مرجع قضایی.

سردار هداوند افزود: در صورت بیانیه کالای قاچاق هر دو انبار شده همراه خود شماره تلفن ۰۲۱۶۶۷۴۷۳۴۳ هر دو ۰۹۹۹۹۹۸۷۱۳۹۲ پلیس ایمنی مالی تهران تصمیم بگیرید.

تأمین: فارس

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/