اجتناب کرده اند شر سیاهچاله خلاص شوید


پس اجتناب کرده اند مطالعه کتاب، حداقل با توجه به موضوع کتاب، شبیه به آدم زودتر نیستیم. ما بیشتر اوقات سوال کردن می کنیم کدام ممکن است اگر کسی به چرخ دنده مخدر معتاد است، “بابا، این همان چیزی است که؟” را انتخاب کنید و انتخاب کنید تا حد زیادی اجتناب کرده اند این کدام ممکن است نمی توان به این راحتی آن را توقف کرد، ما تا حد زیادی اجتناب کرده اند این کدام ممکن است “آخر این همه چشم اندازها را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات پزشکی که همچنان ادامه دارد” را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی بعدی اجتناب کرده اند آن “خواه یا نه نیاز انسان را کم کرده ایم” شگفت زده می شویم؟ سرانجام اجتناب کرده اند اینکه شخص پس اجتناب کرده اند مدتی برگشته است فوق العاده سوال کردن می کنیم.
چرا اینطور است؟ از برخورد ما همراه خود این اشکال آسان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را ساده اجتناب کرده اند تذکر نتایج فیزیکی می شناسیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند شبیه به جنبه به خوبی اجتناب کرده اند آن آگاه نیستیم. ما نمی دانیم کدام ممکن است عادت {به خودی خود} عالی سیاهچاله است.
می گویند یکی اجتناب کرده اند عملکرد های سیاهچاله اینجا است کدام ممکن است {به دلیل} جاذبه اش آفتاب را فریب دادن می تدریجی کدام ممکن است اولین راهی است کدام ممکن است باید با توجه به عالی پدیده بیاموزیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعاقباً سیاهچاله ساده سیاه دیده تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه عامل داخل آن. {می رود}، راه برگشتی نیست.
حالا عالی نفر ۹ تنها او اما علاوه بر این ۴۰ نفر تولید دیگری اجتناب کرده اند این سیاهچاله خارج شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ تنها این کار را انجام داد، اما علاوه بر این راه خروج را هم خاص کرد. همه عامل {در این} کتاب پر اجتناب کرده اند شگفتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد از همه است
عین واقعیت.
کتاب داستان دارد با این حال واقعیت دارد. اگر اجتناب کرده اند توهم نویسنده باشد، قابل انجام است مقداری اجتناب کرده اند آن برای ما غیر نسبتاً باشد. عادت چگونه ممکن است انسان را آنقدر بی خوردن تدریجی کدام ممکن است تمام پس اندازش را به یکی در خواربارفروشی بدهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد تعدادی از ساعت پایداری تدریجی به همان اندازه برگردد را انتخاب کنید و انتخاب کنید معلوم شود کدام ممکن است آخر پول را به حداقل یک جنایتکار داده است.
در عین جاری همین شخص بعداً به جایی می رسد کدام ممکن است ممکن است در یک واحد دوم همراه خود عالی جمله را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی انتخاب دوم ای سیگار را دائمی توقف تدریجی. چطور تبدیل می شود کدام ممکن است شریک زندگی عالی فروشنده چرخ دنده مخدر این همه رحم را انتخاب کنید و انتخاب کنید شفقت داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دکتری کدام ممکن است تصور به معالجه خوردن کنندگان را انجام دهد مردمان را به سیاهچاله بفرستد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عین جاری ساکن سیاهچاله باشد.
کتاب داستانی دارد، با این حال پر اجتناب کرده اند دانش مفید با توجه به عادت است. اجتناب کرده اند امتیازات فیزیولوژیکی آن گرفته به همان اندازه امتیازات روانی، اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی مالی آن. حتی این جنبه اجتناب کرده اند اقتصاد چرخ دنده مخدر است کدام ممکن است به نظر می رسد مانند است برخی اجتناب کرده اند معتادان مبارزه کردن دیده اجتناب کرده اند آن درآمد می برند. این دلیل است، این کتاب به گونه ای کدام ممکن است گویی حاصل عالی بررسی میدانی است، دیدی کامل به ما می دهد.
می توانم کتاب را به ۳ بخش قطع کنم. بخشی اجتناب کرده اند آن روایت خصوصی نویسنده اجتناب کرده اند موضوع است را انتخاب کنید و انتخاب کنید چون تخصص ای عینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عین جاری مرتبط همراه خود موضوع عادت است، بخش فوق العاده جذاب تری اجتناب کرده اند کتاب است. بعد اجتناب کرده اند آن نویسنده به ورزش های گروهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صفحه بحث هایی برای رهایی می پردازد کدام ممکن است خوشبختانه دوره زیادی نیست وگرنه از بی روح {خواهد بود}.
در نیمه سوم اجتناب کرده اند رهایی اشخاص حقیقی تولید دیگری می گوید، برخی اجتناب کرده اند آنها فوق العاده مؤثر را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارق العاده هستند. به این انجمن عنوان فرعی کتاب «بازدید اجتناب کرده اند تاریکی به روشنایی» تعیین کنید خواهد گرفت.
من می خواهم در ادبیات داستانی متخصص نیستم کدام ممکن است اجتناب کرده اند این منظر به کتاب به نظر می رسید کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی قابل انجام است عالی کتاب همراه خود شکل همان قدیمی عالی داستان هر دو رمان همخوانی نداشته باشد، با این حال می توانم بگویم تسلط نویسنده بر داستان، استاندارد کتاب را فوق العاده افزایش داده است. . این دلیل است نیمه اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوم کتاب را تا حد زیادی واقعاً دوست داشتم.

محمدکاظم کاظمی / روزنامه جام جم

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/