اتصال بین امواج گرمایی ناشی اجتناب کرده اند اصلاحات آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش ضربان مرکز


بر ایده مطالعات جام جم اینترنتدکتر سامید احمد خاتانا، سرپرست خدمه تجزیه و تحلیل اجتناب کرده اند دانشکده پنسیلوانیا، ذکر شد: «این یافته‌ها آرم می‌دهد کدام ممکن است طیف کاملی اجتناب کرده اند عواقب خطرناک گرمای از حداکثر بر بهزیستی در عمق‌تر اجتناب کرده اند آن چیزی است کدام ممکن است قبلا تصور می‌شد».

وی ذکر شد: تنظیم اقلیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیامدهای آن تأثیر بسزایی بر سلامت گروه می تواند داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلامت مرکز را انتخاب کنید و انتخاب کنید عروق جزء مهمی است.

{در این} بررسی، خدمه تحقیقاتی الگو دما را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حال مرگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید میرهای درمورد به مرکز را در ۴۸ ایالت ارزیابی کردند. محققان معمولی کمتر از دمای روزانه را برای هر بخش اجتناب کرده اند سال ۱۹۷۹ به همان اندازه ۲۰۰۷ تصمیم گیری کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس روزهای گرمای از حداکثر را اجتناب کرده اند سال ۲۰۰۸ به همان اندازه ۲۰۱۷ تصمیم گیری کردند.

روزهای فوق العاده خوب و دنج روزهایی هستند کدام ممکن است شاخص دما به ۳۲ سطح سانتیگراد هر دو بعدی می رسد.

بین سال‌های ۲۰۰۸ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۱۷، به طور معمول ۰.۱۳ نسبت افزایش در حال مرگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر روزانه ناشی اجتناب کرده اند بیماری‌های قلبی ناشی اجتناب کرده اند گرمای از حداکثر در هر ۳۰ روز وجود داشت کدام ممکن است منطقیسالانه بین ۶۰۰ به همان اندازه ۷۰۰ در حال مرگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر اضافی را در پی داشت.

محققان علاوه بر این دریافتند کدام ممکن است تمایز های قابل توجهی بین جنسیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید قومیت موجود است. دمای گرم {هر روز} همراه خود افزایش ۰.۲۱ درصدی در حال مرگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر ناشی اجتناب کرده اند بیماری قلبی {در میان} پسرها در کنار بود. با این حال هیچ اتصال مقاوم بین دختران وجود نداشت.

به آموزش داده شده است نویسندگان این بررسی، نتایج آرم می دهد کدام ممکن است پسرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاه پوستان اصولاً کشف نشده حمله ها قلبی کشنده در امواج از گرما هستند.

ختانا افزود: «تأثیر اصلاحات آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثیری بر بهزیستی رخ داده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمالاً همراه خود افزایش دما تحریک کردن ممکن است».

تأمین: مهر

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/